Financieel

De kerntaak van CZ groep draait om zorg. Wij willen voor onze klanten goede en toegankelijke zorg organiseren die betaalbaar is en blijft. Ons financieel beleid is erop gericht om hier de juiste basis voor te bieden. Wij sturen op een bedrijfseconomisch gezonde organisatie met lage organisatiekosten en hebben een behoudende risicohouding om onze financiële prestaties zo stabiel mogelijk te houden.

Financieel resultaat

In 2018 groeide onze omzet naar 10.030 miljoen euro (2017: 9.348 miljoen euro). Op onze verzekeringen realiseren we een positief resultaat van 155 miljoen euro (2017: -173 miljoen euro). Dit resultaat bestaat uit een plus op de basisverzekering van 123 miljoen euro (2017: -172 miljoen euro) en een plus op de aanvullende verzekering van 32 miljoen euro (2017: -0,2 miljoen euro). Onze beleggingen genereerden in 2018 een negatief resultaat van 16 miljoen euro (in 2017 +34 miljoen euro). Ons financieel resultaat voor 2018 komt in totaal positief uit op 140 miljoen euro (2017: -140 miljoen euro).

Het complete overzicht van de jaarcijfers is terug te vinden in het Financieel Jaarverslag 2018.

Verkorte opstelling resultaat CZ groep

  

(x 1.000.000 euro)

2018

2017

Premies en bijdragen

 10.030

9.348

Wijziging voorziening lopende risico's

 179

177

Toegerekende beleggingsopbrengsten

 -1

1

Uitkeringen ziektekosten

 -9.676

 -9.331

Bedrijfskosten

 -371

 -366

Overige technische lasten

 -6

 -2

Verzekeringsresultaat

155 

 -173

Beleggingsopbrengsten

 -16

34

Toegerekende beleggingsopbrengsten

 1

 -1

Totaal financieel resultaat

 140

 -140

Beleggingsopbrengsten

De netto verliezen uit beleggingen bedragen op 31 december 2018 16 miljoen euro (2017: +34 miljoen euro). Het rendement op het totaal gemiddeld belegd vermogen bedraagt -0,5% (2017: 1,0%). De lagere resultaten op onze beleggingen zijn het gevolg van een groot negatief resultaat op onze aandelenportefeuille. Er was sprake van een iets hogere marktrente en lagere beurskoersen.

CZ groep wil maatschappelijk verantwoord beleggen. In het onderdeel maatschappelijk verantwoord beleggen  leggen wij uit hoe we daar inhoud aan geven. Ook is een samenvatting van ons beleggingsbeleid terug te vinden op www.cz.nl/beleggingen, inclusief de integrale, meest actuele versie van de CZ Code Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Solvabiliteit

Sinds 2016 is de Europese richtlijn Solvency II voor verzekeraars van kracht. Hiermee worden eisen gesteld aan onder andere de financiële buffers die wij moeten aanhouden, risicomanagement, goed bestuur en transparantie. Het aanwezige eigen vermogen volgens Solvency II van CZ groep bedraagt 2.419 miljoen euro (2017: 2.288 miljoen euro). Daaruit volgt dat de vereiste solvabiliteit 1.539 miljoen euro is (2017: 1.540 miljoen euro). De solvabiliteitsratio aan het eind van het boekjaar 2018 bedraagt voor CZ groep 157% (2017: 149%).

Financiële vooruitblik

In 2019 bieden we de basisverzekeringen van CZ groep opnieuw niet-kostendekkend aan. In totaal verwachten we hier 80 miljoen euro voor te moeten inzetten. Hiervoor is een voorziening voor lopende risico’s gevormd. Inclusief de vrijval van deze voorziening in 2019 is het begroot resultaat voor 2019 op de basisverzekering nul. CZ groep is immers een niet op winst gerichte zorgverzekeraar. We hebben in deze begroting nog geen rekening gehouden met de eventuele inzet van vermogen voor de premie van 2020.

 In 2019 voorzien we geen desinvesteringen. Net als in 2018 loopt er een groot investeringsproject inzake ons nieuwe declaratiesysteem ForCZ. Samenhangend met de toenemende digitalisering is de verwachting dat er vanaf 2019 een geleidelijke daling van personeelsaantallen zichtbaar gaat worden. De financiering van de activiteiten in 2019 zal plaatsvinden middels eigen middelen. CZ groep heeft geen externe financiering nodig.