De jaarcijfers van de basisverzekering 2023

Op verzoek van het Ministerie van VWS maken we sinds 2015 de jaarcijfers van onze basisverzekering apart bekend. Waarom is dat? En waar staan die cijfers voor?

Eenvoudig vergelijken

Alle zorgverzekeraars maken sinds 2015 op dezelfde manier de jaarcijfers van hun basisverzekering bekend. U kunt de cijfers van CZ groep daardoor eenvoudig vergelijken met die van andere zorgverzekeraars. Maar het zijn wel andere cijfers dan in onze jaarrekening. Want in de jaarrekening zijn bijvoorbeeld ook onze aanvullende verzekeringen meegenomen. Onderaan het overzicht laten we u precies zien waar de verschillen in zitten.

  

bedrag x €1.000

per premiebetaler

1.a.

Premies eigen rekening (jaar 2023)

5.215.979

1.578

1.b.

Bijdrage vereveningsfonds

6.266.193

1.896

1

Subtotaal premies eigen rekening (jaar 2023)

11.482.172

3.474

2

Zorgkosten eigen rekening (jaar 2023)

11.265.044

3.408

3.a.

Schadeafhandelingskosten

58.344

18

3.b.

Niet-verevenbare zorgkosten

40.115

12

3.

Subtotaal schadeafhandelingskosten en niet verevenbare zorgkosten

98.459

30

4.

Reclamekosten

2.598

1

5.

Acquisitiekosten minus reclamekosten

56.715

17

6.

Overige bedrijfskosten

138.490

42

7.

Subtotaal verzekeringsresultaat 2022 (1-2-3-4-5-6)

-79.135

-24

8.

Opbrengsten uit beleggingen basisverzekering

151.300

46

9.

Subtotaal resultaat behaald in 2023 (7+8)

72.165

22

    

10.

Saldo van de in 2023 geregistreerde mee-/tegenvallers in de ramingen t/m 2022

-48.613

-15

11.

Vrijval premietekortvoorziening vorig jaar

154.750

47

12.

Subtotaal resultaat afkomstig uit voorgaande jaren (10+11)

106.137

32

    

13.

Resultaat (9+12)

178.302

54

    
 

Bestemming Resultaat:

  

14.

Lagere premie in 2024

92.200

28

15.

Mutatie in reserves

86.102

26

16.

Overige bestemmingen resultaat (13-14-15)

0

0

1.a. Premies eigen rekening (jaar 2023)

Dit is het bedrag dat we over 2023 aan premies hebben ontvangen. Daarvan afgetrokken zijn de premies die we niet konden innen.

1.b. Bijdrage vereveningsfonds

Dit is het totaal van bijdragen dat we hebben gekregen van het vereveningsfonds. Dit is het fonds waaruit de bijdragen voor de risicoverevening aan de zorgverzekeraars worden betaald. Risicoverevening zorgt ervoor dat iedereen altijd een basisverzekering kan afsluiten. Ook mensen die al ziek zijn of een handicap hebben en zonder dat zij meer premie hoeven te betalen.

1. Subtotaal premies eigen rekening (jaar 2023)

Dit zijn alle premies van dit jaar plus de bijdragen uit het zorgverzekeringsfonds (1a plus 1b). 

2. Zorgkosten eigen rekening (jaar 2023)

Dit is het totaal van de door CZ groep betaalde zorgkosten plus de nog verwachte zorgkosten over 2023. De verwachte zorgkosten zijn zorgkosten waarvan de nota’s nog niet binnen zijn. Het bedrag dat hier staat, is exclusief de eigen bijdragen en eigen risico’s die klanten zelf betalen.

3.a. Schadeafhandelingskosten

Dit zijn alle kosten die gemaakt zijn voor de afwikkeling of uitkering van zorgkosten (zoals onze declaratieverwerking).

3.b. Niet-verevenbare zorgkosten

Deze niet verevenbare zorgkosten bestaan uit kosten die aan Zorgverzekeraars Nederland zijn betaald als financiering van projecten met betrekking tot de Zorgverzekeringswet. 

3. Subtotaal schadeafhandelingskosten en niet-verevenbare zorgkosten

Dit zijn alle kosten die gemaakt zijn voor de afwikkeling of uitkering van zorgkosten plus de niet verevenbare zorgkosten (3.a. plus 3.b.).

4. Reclamekosten

Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld televisiespotjes, print- en drukwerk of billboards. 

5. Acquisitiekosten minus reclamekosten

Dit zijn onder meer de vergoedingen voor onze tussenpersonen. Zij verkopen onze verzekeringen en zijn aanspreekpunt voor onze klanten. We betalen hen voor deze service.

6. Overige bedrijfskosten

Dit zijn de overige kosten die wij als organisatie maken. Bijvoorbeeld voor personeel, computer en kantoren. We houden deze kosten altijd zo laag mogelijk. 

7. Subtotaal verzekeringsresultaat 2023 (1-2-3-4-5-6)

Dit is het totaal van alle bedragen die we hebben ontvangen min alle kosten (zorg- en organisatiekosten) voor 2023. Het is het verzekeringsresultaat van de basisverzekering.

8. Opbrengsten uit beleggingen basisverzekering

Het geld dat CZ groep op de bank moet hebben staan als garantie dat we ook aan toekomstige financiële verplichtingen kunnen voldoen (onze reserves), beleggen we verantwoord en behoudend. Hier staan de opbrengsten van de beleggingen van de basisverzekering over 2023. Na een slecht 2022 was 2023 een jaar van herstel op de financiële markten. CZ groep noteerde ultimo 2023 een netto winst van 151,3 miljoen euro (2022: 183 miljoen euro negatief). 

9. Subtotaal resultaat behaald in 2023 (7+8)

Dit is het resultaat van de basisverzekering over 2023. Het is het totaal van het verzekeringsresultaat (7) en de beleggingsresultaten (8). 

10. Saldo van de in 2023 geregistreerde mee-/tegenvallers in de ramingen t/m 2022

Dit is het verschil tussen wat van tevoren is ingeschat wat de kosten en bijdragen van eerdere jaren zouden zijn en wat de daadwerkelijke kosten en bijdragen achteraf blijken te zijn. In 2023 is dit verschil negatief. 

11. Vrijval premietekortvoorziening vorig jaar

Dit is het bedrag dat we in 2022 gereserveerd hebben om de verwachte verliezen op de premie over 2023 op te kunnen vangen. In 2023 hebben we namelijk een niet-kostendekkende premie in de markt gezet, net als de jaren ervoor.

12. Subtotaal resultaat afkomstig uit voorgaande jaren (10+11)

Dit is de optelsom van de mee- en tegenvallers uit eerdere jaren (10) en de vrijval van de voorziening die in 2022 is getroffen om de verlieslatende premie van 2023 te financieren (11). 

13. Resultaat (9+12)

Dit is het uiteindelijke totaal resultaat van de basisverzekering in verslagjaar 2023. Het is de optelsom van het resultaat behaald in 2023 en het resultaat afkomstig van voorgaande jaren.

14, 15 en 16.  Bestemmingen resultaat

Waar gaat het resultaat naar toe? Over 2023 is het resultaat voor een groot gedeelte ingezet om de polissen onder de kostprijs te verkopen en de premie van 2024 te verlagen. Het resterende gedeelte gaat naar de overige reserves. Andere bestemmingen voor ons resultaat hebben we niet. CZ groep heeft geen winstoogmerk.

Solvabiliteit op de basisverzekering in 2023

Iedere zorgverzekeraar is verplicht reserves aan te houden. Onze reserves geven de garantie dat we altijd aan onze (financiële) verplichtingen kunnen voldoen. De overheid bepaalt de hoogte van de minimale verplichte reserves in wetgeving (Solvency II). 

 

bedrag x €1.000

per premiebetaler

Aanwezig volgens Solvency II

2.454.265

742

Vereist volgens Solvency II

1.725.158

522

Ratio

142%

 

In dit overzicht hebt u alles kunnen lezen over de jaarcijfers van de basisverzekering van CZ groep. Dit zijn de geconsolideerde cijfers van onze organisatie. Wilt u precies weten wat de cijfers per zorgverzekeraar binnen onze groep zijn? Bekijk de Jaarcijfers basisverzekering 2023.