Dialoog met onze stakeholders

Onze belangrijkste stakeholders – gepresenteerd in de onderstaande tabel - identificeren en selecteren we aan de hand van ons waardecreatiemodel. In dit model wordt inzichtelijk welke partijen betrokken zijn bij de creatie van onze toegevoegde waarde en op welke partijen wij een impact hebben.

Stakeholder

Contactvorm

Gespreksonderwerpen 2018

Resultaten

Klanten

Verzekerden

Dagelijks contact via o.m. het Klant Contact Center (KCC), het CZ Zorgteam en Webcare en via kwantitatief en kwalitatief (klant)onderzoek en speciale communicatie-events zoals webinars

Diverse onderwerpen zoals klanttevredenheid, verbeteren en doorontwikkeling van onze (zorg)dienstverlening (o.m. in pilots), vragen over vergoedingen, klachten, verzoeken om zorgbegeleiding en second opinions

Klantwaardering CZ groep 8,1
NPS CZ groep +15
Waardering betrouwbare zorgverzekeraar 41%

Ledenraad

Structureel overleg met RvB en RvC, themabijeenkomsten en netwerkevents

O.m. jaarcijfers, vaststelling zorgpremie, uitvoering van zorginkoop, ontwikkelingen in het zorgveld (zoals innovatie), vernieuwing van de organisatiestrategie en zakelijke markt

Betrokkenheid bij beleidsvorming CZ groep, vertegenwoordiging van de stem van de verzekerden

Zakelijke klanten en intermediairs

Diverse overleggen, themabijeenkomsten, netwerkevents in aanwezigheid van RvB- en CMT-leden en dagelijkse dienstverlening

CZ groep visie op zorg, bedrijfszorg, vitaliteit en gezondheid van werknemers, collectiviteiten, kennisuitwisseling, inhoudelijke trainingen m.b.t. zorgverzekeringen en afstemming van werkprocessen

Constructieve samenwerking, toegevoegde waarde op gebied van bedrijfszorg bij zakelijke klanten (waardering 43%), al dan niet in samenwerking met intermediairs

Medewerkers

Medewerkers, management

O.m. structureel (werk)overleg, workshops, managementbijeenkomsten, intranet, personeelsmagazine, roadshow RvB, medewerkersbetrokkenheidsonderzoek, intern netwerk Jong CZ, personeelsvereniging

O.m. beleid en strategie van CZ groep, divisieplannen, werkprocessen, aandacht voor leren en ontwikkelen, vitaliteit, performance management, duurzame inzetbaarheid, personeelsverenigingactiviteiten en themabijeenkomsten

Medewerkersbetrokkenheid (ENPS)
CZ groep +10

Vakbonden

Structureel overleg (6x per jaar)

M.n. Sociaal Plan en duurzame inzetbaarheid

Afgesloten Sociaal Plan en CAO (via ZN), samenwerking in Projectgroep Duurzame Inzetbaarheid

Ondernemingsraad

Structureel overleg (11 vergaderingen in 2018), overleg met de RvC en RvB (3x in 2018), themabijeenkomsten en achterbanoverleg

O.m. duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, organisatiewijzigingen, relatie met achterban, werkomgeving, strategie.

Teamvorming, deelname pilot intern ondernemerschap, betrokkenheid bij Sociaal Plan.

Toezichthouders

Raad van Commissarissen

Structurele vergaderingen met RvB en Ledenraad, overleg met directieleden, OR en externe accountant, themabijeenkomsten en netwerkevenementen

O.m. solvabiliteit, reputatiemanagement, risicomanagement, auditresultaten, jaarcijfers, vermogensbeheer, vernieuwing strategie, samenstelling RvB, zorginhoudelijke onderwerpen en premiebeleid

Toezicht en advies m.b.t. strategie, leiding en organisatie. Voordracht opvolger Voorzitter Raad van Bestuur

De Nederlandsche Bank (DNB)

Regulier overleg, themaoverleggen, rapportages en ad hoc contact via de Toezichthouderdesk

O.m. solvabiliteit en vermogensbeheer, auditresultaten, bestuur, naleving wet- en regelgeving, beloningsbeleid en informatiebeveiliging

Tijdige beantwoording van informatievragen met positieve resultaten

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Periodieke bijeenkomsten (diverse niveaus) over actuele onderwerpen, auditresultaten en issues, informeren en verantwoording middels rapportages

Transparantie over werkwijze en besteding van middelen, issues m.b.t. de bekostiging van reguliere zorg, zorginnovatie, auditresultaten en toezicht op de juiste uitvoering van de Zvw en Wlz

Duidelijkheid over interpretatie regelgeving NZa, toetsing, afspraken over bekostiging van innovatie en afspraken over de interpretatie van het toezichtskader (Wlz)

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Ad hoc contact met de Toezichthoudersdesk

Meldingen t.a.v. tussenpersonen

Openheid en transparantie

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Ad hoc contact met de Toezichthoudersdesk

Mededinging, fusies, verschillende onderzoeken naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt

Openheid en transparantie

Autoriteit Persoonsgegevens

Onderzoeken en ad hoc overleg met Toezichthoudersdesk, meldingen datalekken

Verwerking persoonsgegevens bij zorgverzekeraars, informatiebeveiliging, interpretatie nieuwe EU privacybeveiliging

Openheid en transparantie

Zorgsector

Zorgaanbieders

Overleg in verschillende vormen

O.m. zorginkoop, kwaliteit van zorg, uitvoering van zorg, innovatietrajecten en zorgproducten

Afspraken over inkoop 2018/2019, afspraken over de kosten, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, afspraken over regionale aanvulling van zorg bij diverse verstrekkingen en pilots op specifieke thema's

Koepelorganisaties en beroepsgroepen

Overleg in diverse vormen

O.m. inkoopbeleid, horizontaal toezicht, beroepsinhoudelijke ethiek en normen en zorginnovatie

Uitleg over ons inkoopbeleid, participatie bij beleidsontwikkeling

Zorgbelang

Divers contact

Invulling convenant, in het kader van Regioregie betrokkenheid bij ons inkoopbeleid, Wet Langdurige Zorg

Uitleg over ons inkoopbeleid, participatie bij beleidsontwikkeling en deelname aan verschillende projecten Regioregie

Patiënten- en cliëntenorganisaties

Divers overleg

Inkoopbeleid CZ groep, zorginnovatie en Wet Langdurige Zorg

Uitleg over ons inkoopbeleid, participatie bij beleidsontwikkeling en publicaties

Ministerie van VWS

Overleg op diverse niveaus

Inspiratiesessie op visie als zorgverzekeraars als zorgbegeleiders in 2018. Daarnaast o.m. zienswijzen (projecten), herziening langdurige zorg en diverse verstrekkingen Zvw, Orgaan van de Woonplaats, risicoverevening en de werkgroep Gerede Twijfel

Uitwisseling van standpunten en duidelijkheid over keuzes VWS, afspraken over de uitvoering van de Wlz, beleidsmatige invulling van de uitvoering Zvw, doorontwikkeling en opschalen instrument Zorgverlichter

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Regulier overleg (bestuurlijk en werkgroepen) en themabijeenkomsten

Diverse onderwerpen waar gezamenlijke standpunten of kennisdeling relevant is, zoals bij Solvency II, HRM-onderwerpen, Wlz, eHealth, Zorg ICT en de werkgroep Gerede Twijfel

Diverse gezamenlijke standpunten en kennisdeling voor lobbywerkzaamheden. Reputatiemanagement branche. Zie ook www.zn.nl. Ondertekening MVO convenant voor beleggingen

Zorginstituut Nederland (ZiNL)

Regulier overleg, rapportages en financiële verantwoording

Vergoedingsvoorwaarden, planning en inhoud verantwoordingsrapportages

Tijdig opgeleverde kwartaal- en jaarstaten en overige risicovereveningsproducten

Gemeenten

Divers overleg

O.m. invulling convenantsafspraken en effecten van de transitie langdurige zorg op uitvoering en organisatie zorg

Concrete samenwerkingsafspraken tussen CZ groep en verschillende gemeenten, uitvoering van trajecten, incidenteel oplossing casuïstiek op individueel niveau

CAK

Structureel en adhoc contact

Uitvoering Burgerregelingen zoals wanbetalersregeling, Orgaan van de Woonplaats en de Wlz

Correcte uitvoering van regelingen, verbeterde uitwisseling van gegevens voor bijdrageheffing Wlz

Vektis

Structureel en ad hoc overleg

Controles, transparantie zorgkosten, verzamelen van informatie over zorg en de zorgverzekeringsmarkt

Statistische informatie zorg

Vecozo

Structureel en ad hoc contact

O.m. afstemming dagelijkse processen, doorontwikkeling Vecozo portaal machtigingen, EDP (elektronisch declaratieportaal), Vecozo controlemodule

Gestroomlijnde processen

SOS International

Strategisch, taktisch en operationeel overleg

Medische hulpverlening in het buitenland

Meerjaren samenwerking

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Maandelijks contact

Geschillen omtrent uitvoering basis- en aanvullende zorgverzekering

Bemiddeling en bindende advisering door SKGZ

Strategische partners

NN Group

Structureel overleg en ad hoc contact

O.m. structureel strategisch, operationeel, financieel overleg, productontwikkeling, risicomanagement en operationele afstemming

Goede strategische, tactische en operationele samenwerking, wederzijdse belangenbehartiging en naleving van contractuele afspraken en richtlijnen vanuit compliance, toezichthouders en risicomanagement

CbusineZ

Structureel overleg en dagelijks contact

Diverse innovatieve zorggerelateerde initiatieven, technologische innovaties en data science

Gezamenlijke beeldvorming en initiatieven voor innovaties in de zorg

Medicinfo

Contact op projectbasis

Diverse samenwerkingen op het gebied van beheren, optimaliseren, ontwikkelen en aanbieden zorgdiensten

Bestaande dienstverlening (o.a. App de Verpleegkundige, webinars, Gezondheidslijn, Helpline en medisch deskundigen) en nieuwe dienstverlening zoals Vraag het de medisch specialist

HumanTotalCare (HTC)

Structureel overleg

Samenwerking op beleidsniveau en in uitvoering voor bedrijfszorg bij werkgevers (inclusief de eigen organisatie)

Advies en begeleiding van zakelijke klanten en eigen (CZ groep) organisatie / medewerkers

Overig algemeen

Externe accountant

Maandelijks en ad hoc contact

O.m. Jaarverslagen, Solvency II, auditplanning en resultaten

O.m. adequaat gedocumenteerde auditwerkzaamheden, Management Letter

Belastingdienst

Ad hoc contact

Afstemming over specifieke onderwerpen en dossiers

Standpunten / uitspraken van Belastingdienst op specifieke dossiers

Opsporingsdiensten en Openbaar Ministerie

Divers contact

Fraudedossiers

Gezamelijke aanpak fraude

Omwonenden kantoren

Divers contact

O.m. klachten m.b.t. geluid en mobiliteit

Mobiliteitsbeleid

Gemeente Tilburg

Divers contact

Zowel kantoorgerelateerde onderwerpen (o.a. parkeerproblematiek) als samenwerking op het gebied van gezondheid en welzijn

Titelsponsor Tilburg Ten Miles in Gemeente Tilburg

Leveranciers

Inkoopgesprekken en dagelijks contact

Bestellen tot en met betalen, uitnutting contracten, kwaliteit, kosten en aandacht voor mvo (duurzaamheid, verantwoord ondernemen), alignment met CZ groep en innovatie/productontwikkeling

Realisatie inkoopbeleid, innovatie / productontwikkeling

Universiteiten en onderzoeksinstellingen

Divers contact, o.m. via projectgebonden innovatieve ecosystemen

Diverse innovatieve, zorggerelateerde initiatieven, technologische innovaties zoals data science, betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek en deelname aan symposia / expertbijeenkomsten

Onderzoekstrajecten ter ondersteuning van beleid, bijdragen aan maatschappelijke organisaties

Banken

Structureel overleg (4x per jaar), regulier overleg, en adhoc contact

O.a. betalingsverkeer, liquiditeiten en financiering zorgverleners

Concrete resultaten zoals financieringsoplossingen voor de continuïteit van zorg

Media

Rechtstreeks contact

Communicatie over ons beleid en diverse (actuele) onderwerpen (proactief en reactief)

Maatschappelijk draagvlak en vertrouwen van diverse stakeholders