De jaarcijfers van de basisverzekering 2021

Op verzoek van het Ministerie van VWS maken we sinds 2015 de jaarcijfers van onze basisverzekering apart bekend. Waarom is dat? En waar staan die cijfers voor? 

Eenvoudig vergelijken

Alle zorgverzekeraars maken sinds 2015 op dezelfde manier de jaarcijfers van hun basisverzekering bekend. U kunt de cijfers van CZ groep daardoor eenvoudig vergelijken met die van andere zorgverzekeraars. Maar het zijn wel andere cijfers dan in onze jaarrekening. Want in de jaarrekening zijn bijvoorbeeld ook onze aanvullende verzekeringen meegenomen. Onderaan het overzicht laten we u precies zien waar de verschillen in zitten.

  

bedrag x €1.000

€ per premie-betaler

1.a.

Premies eigen rekening (jaar 2021)

4.338.447

1.454

1.b.

Bijdrage vereveningsfonds

5.493.878

1.841

1

Subtotaal premies eigen rekening (jaar 2021)

9.832.325

3.295

2

Zorgkosten eigen rekening (jaar 2021)

9.727.578

3.259

3.a.

Schadeafhandelingskosten

49.435

17

3.b.

Niet-verevenbare zorgkosten

27.500

9

3.

Subtotaal schadeafhandelingskosten en niet verevenbare zorgkosten

76.935

26

4.

Reclamekosten

2.815

1

5.

Acquisitiekosten minus reclamekosten

51.133

17

6.

Overige bedrijfskosten

99.777

33

7.

Subtotaal verzekeringsresultaat 2021 (1-2-3-4-5-6)

-125.913

-41

8.

Opbrengsten uit beleggingen basisverzekering

118.386

40

9.

Subtotaal resultaat behaald in 2021 (7+8)

-7.527

-1

    

10.

Saldo van de in 2021 geregistreerde mee-/tegenvallers in de ramingen t/m 2020

51.333

16

11.

Vrijval premietekortvoorziening vorig jaar

104.927

35

12.

Subtotaal resultaat afkomstig uit voorgaande jaren (10+11)

156.260

51

    

13.

Resultaat (9+12)

148.733

50

    
 

Bestemming Resultaat:

  

14.

Lagere premie in 2022

254.400

85

15.

Mutatie in reserves

-105.667

-35

16.

Overige bestemmingen resultaat (13-14-15)

0

0

1.a. Premies basisverzekering

Dit is het bedrag dat we over 2021 aan premies hebben ontvangen. Daarvan afgetrokken zijn de premies die we niet konden innen en de korting die we hebben gegeven in collectieve verzekeringen.

1.b. Bijdrage zorgverzekeringsfonds

Dit is het totaal van bijdragen dat we hebben gekregen van het zorgverzekeringsfonds. Dit is het fonds waaruit de bijdragen voor de risicoverevening aan de zorgverzekeraars worden betaald. Risicoverevening zorgt ervoor dat iedereen altijd een basisverzekering kan afsluiten. Ook mensen die al ziek zijn of een handicap hebben en zonder dat zij meer premie hoeven te betalen.

1. Subtotaal premies en bijdrage

Dit zijn alle premies van dit jaar plus de bijdragen uit het zorgverzekeringsfonds (1a plus 1b).

2. Zorgkosten basisverzekering

Dit is het totaal van de door CZ groep betaalde zorgkosten over 2021 plus de nog verwachte zorgkosten. De verwachte zorgkosten zijn zorgkosten waarvan de nota’s nog niet binnen zijn. Het bedrag dat hier staat, is exclusief de eigen bijdragen en eigen risico’s die klanten zelf betalen.

3. Notabehandelingskosten

Dit zijn alle kosten die gemaakt zijn voor de afwikkeling of uitkering van zorgkosten (zoals onze declaratieverwerking).

4. Reclamekosten

Dit zijn de kosten voor bijvoorbeeld televisiespotjes, print- en drukwerk of billboards.

5. Acquisitiekosten minus reclamekosten

Dit zijn onder meer de vergoedingen voor onze tussenpersonen. Zij verkopen onze verzekeringen en zijn aanspreekpunt voor onze klanten. We betalen hen voor deze service.

6. Overige bedrijfskosten

Dit zijn de overige kosten die wij als organisatie maken. Bijvoorbeeld voor personeel, computers en kantoren. We houden deze kosten altijd zo laag mogelijk.

7. Subtotaal verzekeringsresultaat 2021

Dit is het totaal van alle bedragen die we hebben ontvangen min alle kosten (zorg- en organisatiekosten) voor 2021. Het is het verzekeringsresultaat van de basisverzekering.

8. Opbrengsten uit beleggingen

Het geld dat CZ groep op de bank moet hebben staan als garantie dat we ook aan toekomstige financiële verplichtingen kunnen voldoen (onze reserves), beleggen we verantwoord en behoudend. Hier staan de opbrengsten van de beleggingen van de basisverzekering over 2021.

9. Subtotaal resultaat 2021

Dit is het resultaat van de basisverzekering over 2021. Het is het totaal van het verzekeringsresultaat (7) en de beleggingsresultaten (8).

10. Mee- en/of tegenvallers uit eerdere jaren

Dit is het verschil tussen wat van tevoren is ingeschat dat de kosten en bijdragen van eerdere jaren zouden zijn en wat de daadwerkelijke kosten en bijdragen achteraf blijken te zijn. In 2021 is dit verschil positief.

11. Vrijval premietekortvoorziening vorig jaar

Dit is het bedrag dat we in 2020 gereserveerd hebben om de verwachte verliezen op de premie over 2021 op te kunnen vangen. In 2021 hebben we namelijk een niet-kostendekkende premie in de markt gezet, net als de jaren ervoor.

12. Subtotaal resultaat uit eerdere jaren

Dit is de optelsom van de mee- en tegenvallers uit eerdere jaren (10) en de vrijval van de voorziening die in 2020 is getroffen om de verlieslatende premie van 2021 te financieren (11).

13. Resultaat

Dit is het uiteindelijke totaal resultaat van de basisverzekering in verslagjaar 2021. Het is de optelsom van het verzekeringsresultaat van 2021 en de opbrengsten uit de beleggingen in 2021 (9), plus het resultaat uit voorgaande jaren (12).

14, 15 en 16. Bestemmingen resultaat

Waar gaat het resultaat naar toe? Over 2021 is het resultaat volledig ingezet om de premie in 2022 te verlagen en is hier een deel van de reserves extra voor ingezet. Andere bestemmingen voor ons resultaat hebben we niet. CZ groep heeft geen winstoogmerk.

Solvabiliteit op de basisverzekering in 2021

Iedere zorgverzekeraar is verplicht reserves aan te houden. Onze reserves geven de garantie dat we altijd aan onze (financiële) verplichtingen kunnen voldoen. De overheid bepaalt de hoogte van de minimaal verplichte reserves in wetgeving (Solvency II).

 

bedrag x €1.000

€ per premie-betaler

Aanwezig volgens Solvency II

2.344.021

785

Vereist volgens Solvency II

1.468.372

492

Ratio

160%

 

In het overzicht ziet u hoe we er volgens Solvency II voorstaan. We hebben meer reserves dan het vereiste minimum. Daar hebben we goede redenen voor. Want bovenop de minimaal verplichte reserves moeten we van De Nederlandsche Bank in kaart brengen voor welke risico’s (mogelijke, onverwachte gebeurtenissen) extra reserves nodig zijn. Ook hier moeten we aantoonbaar financieel op voorbereid zijn.

Wat is het verschil tussen de jaarcijfers basisverzekering en de jaarrekening? 

Deze cijfers zijn anders dan de cijfers in de jaarrekening van CZ groep. In de jaarrekening zijn ook onze aanvullende verzekeringen verwerkt, evenals enkele kleine entiteiten zoals CZ zorgkantoor en enkele stichtingen. Ook is in de jaarrekening het bedrag dat we uit ons resultaat hebben gehaald om uw premie te verlagen al verwerkt.

 

Hier ziet u de exacte aansluiting tussen de jaarcijfers basisverzekering volgens de opstelling van VWS en onze jaarrekening:

  

bedrag x €1.000

 

Resultaat conform regel 13

148.733

Af:

Lagere premie 2022 (regel 14)

-254.400

 

Resultaat aanvullende verzekering

83.356

 

Resultaat CZ zorgkantoor

585

 

Resultaat geconsolideerde stichtingen

198

 

Resultaat conform Jaarrekening

-21.528

In dit overzicht hebt u alles kunnen lezen over de jaarcijfers van de basisverzekering van CZ groep. Dit zijn de geconsolideerde cijfers van onze organisatie. Wilt u precies weten wat de cijfers per zorgverzekeraar binnen onze groep zijn? Bekijk de Jaarcijfers basisverzekering 2021.