De jaarcijfers van de basisverzekering 2020

Op verzoek van het Ministerie van VWS maken we sinds 2015 de jaarcijfers van onze basisverzekering apart bekend. Waarom is dat? En waar staan die cijfers voor?

Eenvoudig vergelijken

Alle zorgverzekeraars maken sinds 2015 op dezelfde manier de jaarcijfers van hun basisverzekering bekend. U kunt de cijfers van CZ groep daardoor eenvoudig vergelijken met die van andere zorgverzekeraars. Maar het zijn wel andere cijfers dan in onze jaarrekening. Want in de jaarrekening zijn bijvoorbeeld ook onze aanvullende verzekeringen meegenomen. Onderaan het overzicht laten we u precies zien waar de verschillen in zitten.

Het resultaat op de basisverzekering in 2020

  

bedrag x €1.000

€ per premie-betaler

1.a.

Premies basisverzekering

4.105.192

1.360

1.b.

Bijdrage Zorgverzekeringsfonds

5.872.902

1.945

1

Subtotaal premies en bijdragen

9.978.094

3.305

2

Zorgkosten basisverzekering

9.722.512

3.220

3.a.

Notabehandelingskosten

56.448

19

3.b.

Niet-verevenbare zorgkosten

17.148

5

3.

Subtotaal afhandelingskosten

73.596

24

4.

Reclamekosten

3.048

1

5.

Acquisitiekosten minus reclamekosten

52.327

18

6.

Overige bedrijfskosten

98.922

33

7.

Subtotaal verzekeringsresultaat 2020 (1- (2t/m6))

27.689

9

8.

Opbrengsten uit beleggingen basisverzekering

36.260

12

9.

Subtotaal resultaat behaald in 2020 (7+8)

63.949

21

    

10.

Saldo van de in 2020 geregistreerde mee-/tegenvallers in de ramingen t/m 2019

-16.589

-5

11.

Vrijval premietekortvoorziening vorig jaar

145.383

48

12.

Subtotaal resultaat afkomstig uit voorgaande jaren (10+11)

128.794

43

    

13.

Resultaat (9+12)

192.743

64

    
 

Bestemming Resultaat:

  

14.

Lagere premie in 2021

104.927

35

15.

Mutatie in reserves

87.816

29

16.

Overige bestemmingen resultaat (13-(14+15))

0

0

1.a. Premies basisverzekering

Dit is het bedrag dat we over 2020 aan premies hebben ontvangen. Daarvan afgetrokken zijn de premies die we niet konden innen en de korting die we hebben gegeven in collectieve verzekeringen.

1.b. Bijdrage zorgverzekeringsfonds

Dit is het totaal van bijdragen dat we hebben gekregen van het zorgverzekeringsfonds. Dit is het fonds waaruit de bijdragen voor de risicoverevening aan de zorgverzekeraars worden betaald. Risicoverevening zorgt ervoor dat iedereen altijd een basisverzekering kan afsluiten. Ook mensen die al ziek zijn of een handicap hebben en zonder dat zij meer premie hoeven te betalen.

1. Subtotaal premies en bijdrage

Dit zijn alle premies van dit jaar plus de bijdragen uit het zorgverzekeringsfonds (1a plus 1b).

2. Zorgkosten basisverzekering

Dit is het totaal van de door CZ groep betaalde zorgkosten over 2020 plus de nog verwachte zorgkosten. De verwachte zorgkosten zijn zorgkosten waarvan de nota’s nog niet binnen zijn. Het bedrag dat hier staat, is exclusief de eigen bijdragen en eigen risico’s die klanten zelf betalen.

3. Notabehandelingskosten

Dit zijn alle kosten die gemaakt zijn voor de afwikkeling of uitkering van zorgkosten (zoals onze declaratieverwerking).

4. Reclamekosten

Dit zijn de kosten voor bijvoorbeeld televisiespotjes, print- en drukwerk of billboards.

5. Acquisitiekosten minus reclamekosten

Dit zijn onder meer de vergoedingen voor onze tussenpersonen. Zij verkopen onze verzekeringen en zijn aanspreekpunt voor onze klanten. We betalen hen voor deze service.

6. Overige bedrijfskosten

Dit zijn de overige kosten die wij als organisatie maken. Bijvoorbeeld voor personeel, computers en kantoren. We houden deze kosten altijd zo laag mogelijk.

7. Subtotaal verzekeringsresultaat 2020

Dit is het totaal van alle bedragen die we hebben ontvangen min alle kosten (zorg- en organisatiekosten) voor 2020. Het is het verzekeringsresultaat van de basisverzekering.

8. Opbrengsten uit beleggingen

Het geld dat CZ groep op de bank moet hebben staan als garantie dat we ook aan toekomstige financiële verplichtingen kunnen voldoen (onze reserves), beleggen we verantwoord en behoudend. Hier staan de opbrengsten van de beleggingen van de basisverzekering over 2020.

9. Subtotaal resultaat 2020

Dit is het resultaat van de basisverzekering over 2020. Het is het totaal van het verzekeringsresultaat (7) en de beleggingsresultaten (8).

10. Mee- en/of tegenvallers uit eerdere jaren

Dit is het verschil tussen wat van tevoren is ingeschat dat de kosten en bijdragen van eerdere jaren zouden zijn en wat de daadwerkelijke kosten en bijdragen achteraf blijken te zijn. In 2020 is dit verschil negatief.

11. Vrijval premietekortvoorziening vorig jaar

Dit is het bedrag dat we in 2019 gereserveerd hebben om de verwachte verliezen op de premie over 2020 op te kunnen vangen. In 2020 hebben we namelijk een niet-kostendekkende premie in de markt gezet, net als de jaren ervoor.

12. Subtotaal resultaat uit eerdere jaren

Dit is de optelsom van de mee- en tegenvallers uit eerdere jaren (10) en de vrijval van de voorziening die in 2019 is getroffen om de verlieslatende premie van 2020 te financieren (11).

13. Resultaat

Dit is het uiteindelijke totaal resultaat van de basisverzekering in verslagjaar 2020. Het is de optelsom van het verzekeringsresultaat van 2020 en de opbrengsten uit de beleggingen in 2020 (9), plus het resultaat uit voorgaande jaren (12).

14, 15 en 16. Bestemmingen resultaat

Waar gaat het resultaat naar toe? Over 2020 is het resultaat deels ingezet om de premie in 2021 te verlagen en deels toegevoegd aan de reserves. Andere bestemmingen voor ons resultaat hebben we niet. CZ groep heeft geen winstoogmerk.

Solvabiliteit op de basisverzekering in 2020

Iedere zorgverzekeraar is verplicht reserves aan te houden. Onze reserves geven de garantie dat we altijd aan onze (financiële) verplichtingen kunnen voldoen. De overheid bepaalt de hoogte van de minimaal verplichte reserves in wetgeving (Solvency II).

 

bedrag x €1.000

€ per premie-betaler

Aanwezig volgens Solvency II

2.355.331

780

Vereist volgens Solvency II

1.472.181

488

Ratio

160%

 

In het overzicht ziet u hoe we er volgens Solvency II voorstaan. We hebben meer reserves dan het vereiste minimum. Daar hebben we goede redenen voor. Want bovenop de minimaal verplichte reserves moeten we van De Nederlandsche Bank in kaart brengen voor welke risico’s (mogelijke, onverwachte gebeurtenissen) extra reserves nodig zijn. Ook hier moeten we aantoonbaar financieel op voorbereid zijn.

Wat is het verschil tussen de jaarcijfers basisverzekering en de jaarrekening?

Deze cijfers zijn anders dan de cijfers in de jaarrekening van CZ groep. In de jaarrekening zijn ook onze aanvullende verzekeringen verwerkt, evenals enkele kleine entiteiten zoals CZ zorgkantoor en enkele stichtingen. Ook is in de jaarrekening het bedrag dat we uit ons resultaat hebben gehaald om uw premie te verlagen al verwerkt.

Hier ziet u de exacte aansluiting tussen de jaarcijfers basisverzekering volgens de opstelling van VWS en onze jaarrekening:

 

bedrag x €1.000

Resultaat basisverzekering (opstelling VWS)

192.743

Lagere premie 2021 (-/-)

-104.927

Resultaat aanvullende verzekering (+/+)

84.828

Resultaat CZ zorgkantoor (+/+)

825

Resultaat dochtermaatschappij, tevens zorgverzekeraar

0

Resultaat geconsolideerde stichtingen (+/+)

631

Resultaat volgens Jaarrekening

174.100

In dit overzicht hebt u alles kunnen lezen over de jaarcijfers van de basisverzekering van CZ groep. Dit zijn de geconsolideerde cijfers van onze organisatie. Wilt u precies weten wat de cijfers per zorgverzekeraar binnen onze groep zijn? Bekijk de Jaarcijfers basisverzekering 2020.