Stakeholderdialoog 2019

Stakeholder

Contactvorm

Gespreksonderwerpen 2019

Klanten

Verzekerden

Dagelijks contact via o.m. het Klant Contact Center (KCC), het CZ Zorgteam en Webcare en via kwantitatief en kwalitatief (klant)onderzoek en speciale communicatie-events zoals webinars

Diverse onderwerpen zoals klanttevredenheid, verbeteren en doorontwikkeling van onze (zorg)dienstverlening (o.m. in pilots), vragen over vergoedingen, klachten, verzoeken om zorgbegeleiding en second opinions

Ledenraad

Structureel overleg met RvB en RvC, themabijeenkomsten en netwerkevents

Centrale aandachtspunten en gespreksonderwerpen van de ledenraad zijn de kwaliteit, de kosten en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Actuele (zorg)thema's worden elke vergadering besproken. Overige onderwerpen: o.m. jaarcijfers, jaarverslag, premiebeleid 2020, beleggingsbeleid, optimalisatie adviesfunctie ledenraad, klantcommunicatie, uitvoering van zorginkoop, preventie en stimuleren gezondheid, evaluatie commercieel seizoen, wetsvoorstel versterking invloed verzekerden

Zakelijke klanten en intermediairs

Diverse overleggen, themabijeenkomsten, netwerkevents in aanwezigheid van RvB- en CMT-leden en dagelijkse dienstverlening

CZ groep visie op zorg, bedrijfszorg, vitaliteit en gezondheid van werknemers, collectiviteiten, kennisuitwisseling, inhoudelijke trainingen m.b.t. zorgverzekeringen en afstemming van werkprocessen

Medewerkers

Medewerkers, management

O.m. structureel (werk)overleg, workshops, managementbijeenkomsten, intranet, personeelsmagazine, roadshow RvB, medewerkersbetrokkenheidonderzoek, intern netwerk Jong CZ, personeelsvereniging

O.m. beleid en strategie van CZ groep, divisieplannen, werkprocessen, aandacht voor leren en ontwikkelen, vitaliteit, performance management, duurzame inzetbaarheid, personeelsverenigingactiviteiten en themabijeenkomsten. Extra aandacht voor een organisatiewijziging i.v.m. digitalisering van verzekerdennota's

Vakbonden

Structureel overleg (6x per jaar)

M.n. Sociaal Plan en duurzame inzetbaarheid Cao-onderhandelingen

Ondernemingsraad

Structureel overleg, overleg met de RvC en RvB, themabijeenkomsten en achterbanoverleg

O.m. duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, organisatiewijzigingen & ontwikkelingen , relatie met achterban, werkomgeving, strategie

Toezichthouders

Raad van Commissarissen

Structurele vergaderingen met RvB en Ledenraad, overleg met directieleden, OR en externe accountant, themabijeenkomsten en netwerkevenementen

O.m. solvabiliteit, reputatiemanagement, risicomanagement, auditresultaten, jaarcijfers, vermogensbeheer, vernieuwing strategie, samenstelling RvB, zorginhoudelijke onderwerpen, stand van zaken informatiebeveiliging en premiebeleid

De Nederlandsche Bank (DNB)

Regulier overleg, themaoverleggen, rapportages en ad hoc contact via de Toezichthouderdesk

O.m. solvabiliteit en vermogensbeheer, auditresultaten, bestuur, naleving wet- en regelgeving, beloningsbeleid en informatiebeveiliging. Incidenteel vindt er overleg plaats in relatie tot de 54 Cobit Controls. Afstemming over de juridische herstructurering heeft plaatsgevonden

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Periodieke bijeenkomsten (diverse niveaus) over actuele onderwerpen, auditresultaten en issues, informeren en verantwoording middels rapportages

Transparantie over werkwijze en besteding van middelen, issues m.b.t. de bekostiging van reguliere zorg, zorginnovatie, auditresultaten en toezicht op de juiste uitvoering van de Zvw en Wlz

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Ad hoc contact met de Toezichthoudersdesk

Meldingen t.a.v. tussenpersonen

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Ad hoc contact met de Toezichthoudersdesk

Mededinging, fusies, verschillende onderzoeken naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt

Autoriteit Persoonsgegevens

Onderzoeken en ad hoc overleg met Toezichthoudersdesk, meldingen datalekken

Verwerking persoonsgegevens bij zorgverzekeraars, informatiebeveiliging, interpretatie nieuwe EU privacybeveiliging

Zorgsector

Zorgaanbieders

Overleg in verschillende vormen

O.m. zorginkoop, kwaliteit van zorg, uitvoering van zorg, innovatietrajecten/pilots en zorgproducten

Koepelorganisaties en beroepsgroepen

Overleg in diverse vormen

O.m. inkoopbeleid, horizontaal toezicht, beroepsinhoudelijke ethiek en normen en zorginnovatie

Zorgbelang

Divers contact

Invulling convenant, in het kader van Regioregie betrokkenheid bij ons inkoopbeleid, Wet Langdurige Zorg

Patiënten- en cliëntenorganisaties

Divers overleg

Inkoopbeleid CZ groep, zorginnovatie en Wet Langdurige Zorg

Ministerie van VWS

Overleg op diverse niveaus

Orgaan van de woonplaats en de werkgroep gerede twijfel

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Regulier overleg (bestuurlijk en werkgroepen) en themabijeenkomsten

Diverse onderwerpen waar gezamenlijke standpunten of kennisdeling relevant is, zoals bij Solvency II, HRM-onderwerpen, Wlz, eHealth, Zorg ICT en de werkgroep Gerede Twijfel en expertgroep wanbetalers

Zorginstituut Nederland (ZiNL)

Regulier overleg, rapportages en financiële verantwoording

Vergoedingsvoorwaarden, planning en inhoud verantwoordingsrapportages. 4 keer per jaar vakoverleg informatiebeveiliging. Juridische herstructurering

Gemeenten

Divers overleg

O.m. invulling convenantsafspraken en effecten van de transitie langdurige zorg op uitvoering en organisatie zorg. Gesprekken in het kader van samenwerking over stelsels (S.O.S). Brede schuldhulp aanpak

CAK

Structureel en adhoc contact

Gesprekken in het kader van project samenwerking over stelsels (S.O.S) Brede schuldhulp aanpak

Vektis

Structureel en ad hoc overleg

Controles, transparantie zorgkosten, verzamelen van informatie over zorg en de zorgverzekeringsmarkt

Vecozo

Structureel en ad hoc contact

O.m. afstemming dagelijkse processen, doorontwikkeling Vecozo portaal machtigingen, EDP (elektronisch declaratieportaal), Vecozo controlemodule, gebruik Vecozo berichtenbox voor het veilig uitwisselen van informatie

SOS International

Strategisch, tactisch en operationeel overleg

Medische hulpverlening in het buitenland

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Maandelijks contact

Geschillen omtrent uitvoering basis- en aanvullende zorgverzekering

Strategische partners

NN Group

Structureel overleg en ad hoc contact

O.m. structureel strategisch, operationeel, financieel overleg, productontwikkeling, risicomanagement en operationele afstemming

CbusineZ

Structureel overleg en dagelijks contact

Diverse innovatieve zorggerelateerde initiatieven, technologische innovaties en data science

Medicinfo

Structureel overleg t.a.v. persoonlijke begeleiding en overleggen op projectbasis

Diverse samenwerkingen op het gebied van beheren, optimaliseren, ontwikkelen en aanbieden zorgdiensten

HumanTotalCare (HTC)

Structureel overleg

Samenwerking op beleidsniveau en in uitvoering voor bedrijfszorg bij werkgevers (inclusief de eigen organisatie)

Overig algemeen

Externe accountant

Maandelijks en ad hoc contact

O.m. Jaarverslagen, Solvency II, auditplanning en resultaten, juridische herstructurering

Belastingdienst

Ad hoc contact

Afstemming over specifieke onderwerpen en dossiers. BTW en transferpricing is een onderwerp dat specifiek is besproken in 2019 en zal doorlopen in 2020

Opsporingsdiensten en Openbaar Ministerie

Divers contact

Fraudedossiers

Omwonenden kantoren

Divers contact

O.m. klachten m.b.t. geluid en mobiliteit

Gemeente Tilburg

Divers contact

Zowel kantoorgerelateerde onderwerpen (o.a. parkeerproblematiek) als samenwerking op het gebied van gezondheid en welzijn

Leveranciers

Inkoopgesprekken en dagelijks contact

Bestellen tot en met betalen, uitnutting contracten, kwaliteit, kosten en aandacht voor mvo (duurzaamheid, verantwoord ondernemen), alignment met CZ groep en innovatie/productontwikkeling

Universiteiten en onderzoeksinstellingen

Divers contact, o.m. via projectgebonden innovatieve ecosystemen

Diverse innovatieve, zorggerelateerde initiatieven, technologische innovaties zoals data science, betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek en deelname aan symposia / expertbijeenkomsten

Banken

Structureel overleg (4x per jaar), regulier overleg, en adhoc contact

O.a. betalingsverkeer, liquiditeiten en financiering zorgverleners

Media

Rechtstreeks contact

Communicatie over ons beleid en diverse (actuele) onderwerpen (proactief en reactief)