Materiële thema's en materialiteitsmatrix

CZ groep is een private organisatie met een publieke opdracht. Maatschappelijke betrokkenheid zit in het DNA van de organisatie. In ons beleid en verslaglegging willen we dat benadrukken en waarmaken.

In 2017 hebben we de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken voor zowel CZ groep als onze stakeholders in kaart gebracht. Daarbij stonden twee vragen centraal:

  1. Wat zijn de significante / relevante onderwerpen voor de verschillende stakeholdergroepen?

  2. Waar vindt CZ groep dat de organisatie impact kan maken?

In dit document geven we een toelichting op onze materiële thema’s en de wijze waarop we deze in 2017 hebben geïdentificeerd en geprioriteerd in de materialiteitsmatrix.

Onze materiële thema's in de materialiteitsmatrix

Materialiteit

1 2 3,5 4 6 7 8 9 10 11 12
1
Beheersing van zorgkosten
2
Toegankelijkheid van zorg
3
Kwaliteit van zorg
4
Innovatie in zorg
5
Stabiele, concurrerende premie
6
Service en (persoonlijke) begeleiding
7
Betrouwbare zorgverzekeraar
8
Data en digitalisering
9
Welzijn van klanten
10
Stakeholderbetrokkenheid
11
Betekenisvolle werkgever
12
Duurzame bedrijfsvoering

Toelichting op vaststelling thema’s en matrix

CZ groep rapporteert aan de hand van de GRI Standards. In deze richtlijn ligt de focus bij materialiteitbepaling op de impact die de organisatie heeft ten aanzien van materiële onderwerpen. Dit uitgangspunt is meegenomen in de wijze waarop wij onze materiële thema’s hebben vastgesteld en geprioriteerd. Hieronder beschrijven wij hoe wij dat stapsgewijs hebben gedaan.

Stap 1: Identificatie materiële onderwerpen

Als eerste stap van de actualisatie van de materialiteitsanalyse zijn alle mogelijk relevante onderwerpen die in de context voor CZ groep van belang zijn, in kaart gebracht,  de zogenaamde ‘longlist’. Deze longlist is samengesteld mede op basis van de volgende bronnen:

  • de strategie van CZ groep;

  • trends in mvo;

  • trends binnen de sector.

De longlist van onderwerpen is vervolgens geprioriteerd. Dit is gedaan door te bepalen hoe vaak elk onderwerp op de longlist terugkwam in verschillende bronnen. Hierbij is gebruikgemaakt van:

  • geldende verslaggevingsrichtlijnen en raamwerken;

  • de materiële onderwerpen van 2016 van CZ groep;

  • verslaggeving van branchegenoten.

Onderwerpen die prominenter voorkomen (zes keer of meer) in de verschillende bronnen, of onderwerpen in de strategie en verslaggeving van CZ groep zijn meegenomen in de verdere materialiteitsbepaling. Er is een extra score toegevoegd aan de onderwerpen die bij drie of vier branchegenoten aan de orde kwamen om te zorgen dat deze onderwerpen werden meegenomen in de shortlist. Dit heeft geleid tot een lijst van 36 relevante onderwerpen. Deze lijst met relevante onderwerpen is vervolgens geclusterd om doublures te voorkomen in een shortlist van achttien onderwerpen, zoals onderstaand weergegeven in alfabetische volgorde.

Beheersing van zorgkosten

Kwaliteit van zorg

Betekenisvolle werkgever

Service en (persoonlijke) begeleiding

Betrouwbare zorgverzekeraar

Stabiele, concurrerende premie

Data en digitalisering

Stakeholderbetrokkenheid

Duurzame bedrijfsvoering

Toegankelijkheid van zorg

Innovatie in zorg

Welzijn van klanten

Stap 2: interne consultatie ter prioritering van de onderwerpen

In september 2017 vond er een interne consultatiesessie plaats waarbij de onderwerpen van de shortlist zijn geprioriteerd door medewerkers van CZ groep. Na afloop van de sessie hebben drie medewerkers die niet aanwezig konden zijn schriftelijk hun input geleverd. De uitgenodigde medewerkers vormden een goede vertegenwoordiging van de afdelingen en divisies van CZ groep. Tijdens de consultatiesessie hebben de deelnemers met behulp van het interactieve stemsysteem Mentimeter per onderwerp gestemd. Iedere deelnemer kon aangeven hoe groot hij de relatieve impact inschat die CZ met dit onderwerp heeft op haar omgeving. Ze beoordeelden de onderwerpen op een schaal van 1 (niet belangrijk) tot 5 (erg belangrijk).

Stap 3: Stakeholderconsultatie ter prioritering van de onderwerpen

De externe prioritering is vastgesteld door een enquête te versturen naar 447 stakeholders van CZ groep, uit een brede vertegenwoordiging van stakeholdergroepen. 210 stakeholders hebben de enquête ingevuld en daarmee is er een responspercentage van 47%. Om de materialiteitsbepaling uit te voeren is het van belang om de juiste stakeholders te benaderen. Een stakeholdergroep wordt als belangrijk bevonden als deze invloed ondervindt of zelf invloed uitoefent op CZ groep. Bij de bepaling van de te benaderen stakeholdergroepen voor de externe prioritering is uitgegaan van de volgende groepen stakeholders: zorgaanbieders, klanten (zakelijk en individueel), patiëntenverenigingen en overheden.

Onderstaande tabel laat de aantallen en weging per stakeholder(sub)groep zien. Deze weging is gebaseerd op het aantal respondenten en het belang van deze groep voor CZ groep. Hiermee worden eventuele scheve verhoudingen tussen groepen (zoals een oververtegenwoordiging van klanten door het grote aantal respondenten) voorkomen.

Stakeholder Subgroep

Stakeholder Hoofdgroep

Aandeel respondenten per hoofdgroep

Weging

Farmacie

Zorgaanbieders

22%

30%

Ziekenhuizen

Mondzorg

Paramedische hulp

GGZ

Huisartsen

Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen

8%

15%

Zakelijke contacten

Klanten

65%

45%

Klantpanel

Gemeenten

Overheden

5%

10%

De uitkomst van voorgaande stappen is de materialiteitsmatrix, zoals bovenaan dit artikel getoond wordt. Ten behoeve van verslaglegging zijn de onderwerpen met een gemiddelde score van minimaal 3,3 op beide assen als materieel aangemerkt. Hierover wordt in de jaarrapportage van CZ groep diepgaander gerapporteerd.