De jaarcijfers van de basisverzekering 2019

Op verzoek van het Ministerie van VWS maken we sinds 2015 de jaarcijfers van onze basisverzekering apart bekend. Waarom is dat? En waar staan die cijfers voor?

Eenvoudig vergelijken

Alle zorgverzekeraars maken sinds 2015 op dezelfde manier de jaarcijfers van hun basisverzekering bekend. U kunt de cijfers van CZ groep daardoor eenvoudig vergelijken met die van andere zorgverzekeraars. Maar het zijn wel andere cijfers dan in onze jaarrekening. Want in de jaarrekening zijn bijvoorbeeld ook onze aanvullende verzekeringen meegenomen. Onderaan het overzicht laten we u precies zien waar de verschillen in zitten.

  

Het resultaat op de basisverzekering in 2019

  

bedrag x €1.000

€ per premie-betaler

1.a.

Premies basisverzekering (+/+)

3.883.337

1.376

1.b.

Bijdrage zorgverzekeringsfonds (+/+)

5.380.193

1.907

1

Subtotaal premies en bijdragen

9.263.530

3.283

2

Zorgkosten basisverzekering (-/-)

9.049.409

3.207

3.a.

Notabehandelingskosten (-/-)

41.852

15

3.b.

Niet-verevenbare zorgkosten (-/-)

16.257

6

3.

Subtotaal afhandelingskosten

58.110

21

4.

Reclamekosten (-/-)

2.984

1

5.

Acquisitiekosten min reclamekosten (-/-)

50.946

18

6.

Overige bedrijfskosten (-/-)

103.930

37

7.

Subtotaal verzekeringsresultaat 2019

-1.849

-1

8.

Opbrengsten uit beleggingen (+/+)

118.053

42

9.

Subtotaal resultaat 2019

116.204

41

    

10.

Mee- en/of tegenvallers eerdere jaren (+/+)

71.581

26

11.

Vrijval premietekortvoorziening vorig jaar (+/+)

80.147

28

12.

Subtotaal resultaat uit eerdere jaren

151.728

54

    

13.

Resultaat (9+12)

267.932

95

    
 

Bestemming Resultaat:

  

14.

Lagere premie 2020

145.383

52

15.

Onttrekking aan reserves

122.549

43

16.

Overige bestemmingen

0

0

  

1.a. Premies basisverzekering

Dit is het bedrag dat we over 2019 aan premies hebben ontvangen. Daarvan afgetrokken zijn de premies die we niet konden innen en de korting die we hebben gegeven in collectieve verzekeringen.

1.b. Bijdrage zorgverzekeringsfonds

Dit is het totaal van bijdragen dat we hebben gekregen van het zorgverzekeringsfonds. Dit is het fonds waaruit de bijdragen voor de risicoverevening aan de zorgverzekeraars worden betaald. Risicoverevening zorgt ervoor dat iedereen altijd een basisverzekering kan afsluiten. Ook mensen die al ziek zijn of een handicap hebben en zonder dat zij meer premie hoeven te betalen.

1. Subtotaal premies en bijdrage

Dit zijn alle premies van dit jaar plus de bijdragen uit het zorgverzekeringsfonds (1a plus 1b).

2. Zorgkosten basisverzekering

Dit is het totaal van de door CZ groep betaalde zorgkosten over 2019 plus de nog verwachte zorgkosten. De verwachte zorgkosten zijn zorgkosten waarvan de nota’s nog niet binnen zijn. Het bedrag dat hier staat, is exclusief de eigen bijdragen en eigen risico’s die klanten zelf betalen.

3. Notabehandelingskosten

Dit zijn alle kosten die gemaakt zijn voor de afwikkeling of uitkering van zorgkosten (zoals onze declaratieverwerking).

4. Reclamekosten

Dit zijn de kosten voor bijvoorbeeld televisiespotjes, print- en drukwerk of billboards.

5. Acquisitiekosten minus reclamekosten

Dit zijn onder meer de vergoedingen voor onze tussenpersonen. Zij verkopen onze verzekeringen en zijn aanspreekpunt voor onze klanten. We betalen hen voor deze service.

6. Overige bedrijfskosten

Dit zijn de overige kosten die wij als organisatie maken. Bijvoorbeeld voor personeel, computers en kantoren. We houden deze kosten altijd zo laag mogelijk.

7. Subtotaal verzekeringsresultaat 2019

Dit is het totaal van alle bedragen die we hebben ontvangen min alle kosten (zorg- en organisatiekosten) voor 2019. Het is het verzekeringsresultaat van de basisverzekering.

8. Opbrengsten uit beleggingen

Het geld dat CZ groep op de bank moet hebben staan als garantie dat we ook aan toekomstige financiële verplichtingen kunnen voldoen (onze reserves), beleggen we verantwoord en behoudend. Hier staan de opbrengsten van de beleggingen van de basisverzekering over 2019.

9. Subtotaal resultaat 2019

Dit is het resultaat van de basisverzekering over 2019. Het is het totaal van het verzekeringsresultaat (7) en de beleggingsresultaten (8).

10. Mee- en/of tegenvallers uit eerdere jaren

Dit is het verschil tussen wat van tevoren is ingeschat dat de kosten en bijdragen van eerdere jaren zouden zijn en wat de daadwerkelijke kosten en bijdragen achteraf blijken te zijn. In 2019 is dit verschil positief uitgevallen waardoor er geld is overgehouden.

11. Vrijval premietekortvoorziening vorig jaar

Dit is het bedrag dat we in 2018 gereserveerd hebben om de verwachte verliezen op de premie over 2019 op te kunnen vangen. In 2019 hebben we namelijk een niet-kostendekkende premie in de markt gezet, net als de jaren ervoor.

12. Subtotaal resultaat uit eerdere jaren

Dit is de optelsom van de mee- en tegenvallers uit eerdere jaren (10) en de vrijval van de voorziening die in 2018 is getroffen om de verlieslatende premie van 2019 te financieren (11).

13. Resultaat

Dit is het uiteindelijke totaal resultaat van de basisverzekering in verslagjaar 2019. Het is de optelsom van het verzekeringsresultaat van 2019 en de opbrengsten uit de beleggingen in 2019 (9), plus de meevallers uit voorgaande jaren (12).

14, 15 en 16. Bestemmingen resultaat

Waar gaat het resultaat naar toe? Over 2019 is het resultaat deels ingezet om de premie in 2020 te verlagen en deels toegevoegd aan de reserves. Andere bestemmingen voor ons resultaat hebben we niet. CZ groep heeft geen winstoogmerk.

  

Solvabiliteit op de basisverzekering in 2019

Iedere zorgverzekeraar is verplicht reserves aan te houden. Onze reserves geven de garantie dat we altijd aan onze (financiële) verplichtingen kunnen voldoen. De overheid bepaalt de hoogte van de minimaal verplichte reserves in wetgeving (Solvency II).

Solvency II

 

bedrag x €1.000

€ per premie-betaler

Aanwezig volgens wetgeving

2.219.959

787

Vereist volgens wetgeving

1.443.466

512

Ratio

154%

 

In het overzicht ziet u hoe we er volgens Solvency II voorstaan. We hebben meer reserves dan het vereiste minimum. Daar hebben we goede redenen voor. Want bovenop de minimaal verplichte reserves moeten we van De Nederlandsche Bank in kaart brengen voor welke risico’s (mogelijke, onverwachte gebeurtenissen) extra reserves nodig zijn. Ook hier moeten we aantoonbaar financieel op voorbereid zijn.

  

Wat is het verschil tussen de jaarcijfers basisverzekering en de jaarrekening?

Deze cijfers zijn anders dan de cijfers in de jaarrekening van CZ groep. In de jaarrekening zijn ook onze aanvullende verzekeringen verwerkt, evenals enkele kleine entiteiten zoals CZ zorgkantoor en enkele stichtingen. Ook is in de jaarrekening het bedrag dat we uit ons resultaat hebben gehaald om uw premie te verlagen al verwerkt.

Hier ziet u de exacte aansluiting tussen de jaarcijfers basisverzekering volgens de opstelling van VWS en onze jaarrekening:

 

bedrag x €1.000

Resultaat basisverzekering (opstelling VWS)

267.932

Lagere premie 2020 (-/-)

-145.383

Resultaat aanvullende verzekering (-/-)

-4.534

Resultaat CZ zorgkantoor (+/+)

866

Resultaat geconsolideerde stichtingen (+/+)

-338

Resultaat volgens jaarrekening

118.543

In dit overzicht hebt u alles kunnen lezen over de jaarcijfers van de basisverzekering van CZ groep. Dit zijn de geconsolideerde cijfers van onze organisatie. Wilt u precies weten wat de cijfers per zorgverzekeraar binnen onze groep zijn? Bekijk de Jaarcijfers basisverzekering 2019.