‘De Ondernemingsraad is een serieuze partner’

‘CZ groep is een stabiele en goede werkgever. Je hebt hier prima arbeidsvoorwaarden en er heerst een aangename cultuur en sfeer. Natuurlijk zijn er doorlopend ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor medewerkers. Die komen wij graag zo vroeg mogelijk aan de weet. Zodat we op een goede manier onze rol als vertegenwoordiger van onze collega’s bij het bestuur kunnen vervullen.'

'In het afgelopen jaar hebben we binnen de gelederen van de OR gemerkt dat het tijd kost om van zeventien individuen met verschillende achtergronden en functies een team te smeden. Als nieuw aangetreden raad hebben we daar veel energie in gestoken. Net zoals in de contacten met management, bestuur en toezichthouder. We hebben vooral veel gesprekken gevoerd met de divisiedirecteuren. We hebben laten weten graag tijdig op de hoogte zijn van ontwikkelingen met personele gevolgen. Je wilt als OR niet worden ‘overvallen’ door een adviesaanvraag. We vinden het overleg met zowel de directeuren als de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen open en constructief verlopen. Zodra wij een verzoek om meer informatie doen, wordt daar op gereageerd.'

'In 2018 hebben we informatie gevraagd over de strategie ‘CZ 2025’, waarin digitale transformatie een hoofdrol speelt. Daarbij vroegen we aandacht voor de klanten die niet goed meekomen in het digitale tijdperk en ook voor de collega’s die daar minder affiniteit mee hebben. We zijn het gesprek aangegaan over de interne mogelijkheden die deze collega’s hebben. CZ groep kent een ‘van werk naar werk’-beleid en wij hebben voorgesteld om medewerkers in de gelegenheid te stellen – bijvoorbeeld via een stage van een paar maanden – te ontdekken of ander werk binnen CZ groep misschien bij hen past.'

'Intern ondernemerschap is een belangrijk ontwikkelpunt voor de medewerkers van CZ groep. Om in de praktijk te ervaren wat dat inhoudt, is de OR in 2018 als dwarsdoorsnede van CZ groep gevraagd om een pilot hierin uit te voeren. We staan achter dit initiatief waarmee onze organisatie wendbaarder wil worden en dat is iets wat we nodig hebben met het oog op de toekomst. Eén van onze bevindingen was dat intern ondernemerschap gestimuleerd kan worden door ruimte en vertrouwen te krijgen van de leidinggevende. Fouten maken mag. Als je er maar van leert!'

'Een ander punt van aandacht: het sociaal plan liep op 1 juli af. Een nieuw sociaal plan bleef uit, reden voor de OR om bij elk uitgebracht advies aan te geven dat het oude sociaal plan van toepassing zou zijn. In de laatste maanden van het jaar is er een nieuw sociaal plan tot stand gekomen met een looptijd van drie jaar. Hiermee is de nodige zekerheid terug voor medewerkers die ontslagen of boventallig worden. De nieuwe afspraken zijn in grote lijnen hetzelfde, maar er zijn ook verschillen. De transitievergoedingen gaan iets omlaag maar verschillende andere regelingen zijn juist verruimd. De onderhandelingen hierover vonden plaats tussen CZ groep en de vakbonden, maar aangezien dit proces niet soepel verliep was niet uitgesloten dat de OR een rol zou moeten spelen in de onderhandelingen. Reden om ons er goed in te verdiepen. Het was uiteindelijk niet nodig. We zijn blij dat een nieuw sociaal plan in werking is getreden.'

'Bij CZ groep is de ondernemingsraad een serieuze gesprekspartner die tijdig wordt betrokken bij beleid en strategie, zo ervaren wij. Met een steeds soepeler functionerend OR-team kijken we met vertrouwen naar de manier waarop we onze rol in 2019 kunnen invullen.’