My Best Treatment

De gemiddelde patiënt bestaat niet. Vanuit die overtuiging werkt CZ groep aan een veel meer op de individuele patiënt gerichte behandeling. Zowel vanuit medisch perspectief als vanuit het principe van ‘samen beslissen’. Daarmee kunnen we behandelingen effectiever maken of, wanneer genezing niet meer mogelijk is, patiënten helpen een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bereiken. Tegelijkertijd willen we hiermee zorgkosten besparen. In 2018 hebben we daarom hard gewerkt aan de doorontwikkeling en implementatie van gepersonaliseerde zorg met ons programma ‘My Best Treatment’.

Binnen ons programma My Best Treatment combineren we gepersonaliseerde geneeskunde met maximale participatie van de patiënt in het beslistraject. Dat draagt bij aan een hogere slagingskans van de behandeling. We combineren de persoonlijke wensen van de patiënt dus met zijn biologische kenmerken. Voor het eerste houden we persoonlijke begeleidingsgesprekken en stimuleren we de toepassing van ‘decision support systems’ en ‘artificial intelligence’ in zorgpaden. Voor het tweede werken we met hoogwaardige ict-oplossingen die op basis van een combinatie van big data en individuele patiëntprofielen kunnen voorspellen hoe goed een bepaalde behandeling zal aanslaan bij iemand.

In 2018 hebben we de eerste lessen getrokken uit My Best Treatment. Daaruit blijkt dat, willen we dit door heel Nederland invoeren, er wat hobbels te nemen zijn. Zo ontbreekt het nog aan uniforme ict-infrastructuur en databases waardoor het lastig kan zijn om patiëntdata met elkaar te vergelijken. Daarnaast moeten sommige zorgprofessionals erg wennen aan de nieuwe werkwijze. Een behandelend arts is bijvoorbeeld sterk gericht op behandelen terwijl het perspectief van een ongeneeslijk zieke patiënt soms meer gericht is op de kwaliteit van het nog resterende leven. Zo’n situatie vraagt om een nauwere samenwerking tussen de specialist en de ziekenhuispsycholoog of maatschappelijk werker. Tot slot zien we dat de werkwijze van My best treatment wordt belemmerd doordat de financiering nu vooral gericht is op behandelen. Er ontbreekt een passend financieringsmodel. CZ groep wil samen met andere partijen zoeken naar hoe deze drie hobbels weggenomen kunnen worden voor succesvolle opschaling. Liefst zo snel mogelijk, zodat ook de patiënten van vandaag de beste zorg krijgen die bij hen past.

Om het ict-infrastructuur en databaseprobleem op te lossen, werkten we in 2018 samen met de zorg- en onderzoeksector binnen het project Health-RI. Hierin ontwikkelen we een infrastructuur om op basis van biologische factoren het ziekteverloop en de reactie op een behandeling te kunnen voorspellen. Daarnaast participeren we in COIN, een consortium voor nieuwe diagnostische methoden bij kankerbehandeling. Een voorbeeld hiervan is het meten van tumor-dna via bloedafname. Dat is minder belastend voor de patiënt dan weefselafname en geeft inzicht over het beste vervolgbeleid voor die specifieke patiënt.

Wij zijn honderd procent overtuigd van de toekomst van gepersonaliseerde zorg. Daarom gaan we op deze weg verder en breiden we het programma steeds verder uit. Dat daarvoor ook een cultuuromslag nodig is in de zorgsector weten we eveneens, daarom zullen we er hard aan moeten werken. Allemaal met als einddoel: de beste behandeling voor iedere individuele patiënt.