MijnZorg Zuid-Limburg

De regio Zuid-Limburg kampt met vergrijzing en een lagere gezondheid dan andere regio’s. Het zorggebruik is er hoog. Uit onderzoek blijkt dat een deel van het intensieve zorggebruik samenhangt met de sociaaleconomische status van de inwoners en met een minder grote zelfredzaamheid. Met het samenwerkingsverband MijnZorg Zuid-Limburg werkt CZ groep aan de juiste ondersteuning en zorg. Centraal staat goede afstemming; tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgverleners, maar ook tussen zorgverleners onderling en met Burgerkracht Limburg, als vertegenwoordiger van de burgers in deze regio. MijnZorg Zuid-Limburg voert inmiddels een flink aantal projecten uit.

De opdracht waaraan CZ groep hier werkt, is in wezen vergelijkbaar met de totale opdracht voor Nederland: betere zorg tegen lagere kosten. In de regio Zuid-Limburg is hierin een cruciale rol weggelegd voor de huisartsen. Met steun van CZ groep zijn in totaal vijftien PlusPraktijken opgezet. Dit zijn praktijken waarin de huisarts een ‘zorgregisseur’ is die patiënten helpt om zelf aan hun gezondheid te werken. De huisarts overlegt vaker dan voorheen met gespecialiseerde collega’s en hoeft daardoor minder snel te verwijzen naar – duurdere – tweedelijnszorg. Ook schakelt de huisarts sneller de gemeente of een zelfhulpgroep in wanneer er een niet-medische oorzaak zit achter de klachten. Zo werken de huisartsen aan drie doelen: betere gezondheid, betere zorgkwaliteit én lagere zorgkosten.

Bovendien hebben de partners in MijnZorg Zuid-Limburg in 2018 hard gewerkt aan betere ouderenzorg. Het zorgaanbod voor ouderen was erg versnipperd. Dat is niet in het belang van ouderen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Wanneer een oudere eenmaal in het ziekenhuis belandt, wordt de weg terug naar huis veel moeilijker. Daarom is er nu een PlusPunt Ouderenzorg waarbij alle inspanningen gericht zijn op het voorkomen van ziekenhuisopname. Er wordt bijvoorbeeld sneller thuiszorg geregeld. En er is nu ook een eerstelijnsverblijf-loket voor de huisartsen, bedoeld om ouderen met een zorgvraag tijdelijk op te vangen en zo snel mogelijk weer naar huis terug te laten keren.

Een derde resultaat van het afgelopen jaar waar we erg trots op zijn, komt voort uit onze samenwerking met Meander. Deze thuiszorgorganisatie besloot om de kanteling te maken van ‘zorgen’ naar ‘ontzorgen’. CZ groep ondersteunde dat door een andere financieringsvorm. De kanteling houdt in dat Meander patiënten zelfredzamer heeft gemaakt, waardoor zij veel minder zorg gebruiken. Dit leidde tot een radicale vermindering van de zorgkosten én hoge patiënttevredenheid. Landelijk wordt Meander daardoor gezien als een voorbeeld van het nieuwe werken in de thuiszorg.