De jaarcijfers van de basisverzekering 2016

Op verzoek van het Ministerie van VWS maken we sinds 2015 de jaarcijfers van onze basisverzekering apart bekend. Waarom is dat? En waar staan die cijfers voor?

Eenvoudig vergelijken

Alle zorgverzekeraars maken sinds 2015 op dezelfde manier de jaarcijfers van hun basisverzekering bekend. U kunt de cijfers van CZ groep daardoor eenvoudig vergelijken met die van andere zorgverzekeraars. Maar het zijn wel andere cijfers dan in onze jaarrekening. Want in de jaarrekening zijn bijvoorbeeld ook onze aanvullende verzekeringen meegenomen. Onderaan het overzicht laten we u precies zien waar de verschillen in zitten.

Het resultaat op de basisverzekering in 2016

1.a. Premies basisverzekering

Dit is het bedrag dat we in 2016 aan premies hebben ontvangen. Daarvan afgetrokken zijn de premies die we niet konden innen en de korting die we hebben gegeven in collectieve verzekeringen.

1.b. Bijdrage zorgverzekeringsfonds

Dit is het totaal van bijdragen dat we hebben gekregen van het zorgverzekeringsfonds. Dit is het fonds waaruit de bijdragen voor de risicoverevening aan de zorgverzekeraars worden betaald. Risicoverevening zorgt ervoor dat iedereen altijd een basisverzekering kan afsluiten tegen een gelijke premie. Ook mensen die al ziek zijn of een handicap hebben.

1. Subtotaal premies en bijdrage

Dit zijn alle premies van dit jaar plus de bijdrage uit het zorgverzekeringsfonds (1a plus 1b).

2. Zorgkosten basisverzekering

Dit is het totaal van de door CZ groep betaalde zorgkosten in 2016 plus de nog verwachte zorgkosten. De verwachte zorgkosten zijn zorgkosten waarvan de nota’s nog niet binnen zijn. Het bedrag dat hier staat, is exclusief de eigen bijdragen en eigen risico’s die klanten zelf betalen.

3. Notabehandelingskosten

Dit zijn alle kosten die gemaakt zijn voor de afwikkeling of uitkering van zorgkosten (zoals onze declaratieservice).

4. Reclamekosten

Dit zijn de kosten voor bijvoorbeeld televisiespotjes, print- en drukwerk of billboards.

5. Acquisitiekosten minus reclamekosten

Dit zijn onder meer de provisies voor onze intermediairs. We werken samen met een groot aantal tussenpersonen. Ze distribueren onze verzekeringen en zijn aanspreekpunt voor onze klanten. We betalen hen met provisies.

6. Overige bedrijfskosten

Dit zijn de overige kosten die wij als organisatie maken. Bijvoorbeeld voor personeel, computers en kantoren. We houden deze kosten altijd zo laag mogelijk.

7. Subtotaal verzekeringsresultaat 2016

Dit is het totaal van alle bedragen die we hebben ontvangen min alle kosten (zorg- en organisatiekosten) voor 2016. Het is het verzekeringsresultaat van de basisverzekering.

8. Opbrengsten uit beleggingen

Het geld dat CZ groep op de bank heeft staan (onze reserves) beleggen we op een verantwoorde en duurzame manier. Hier staat het rendement van de beleggingen van de basisverzekering in 2016.

9. Subtotaal resultaat 2016

Dit is het resultaat van de basisverzekering over 2016. Het is het totaal van het verzekeringsresultaat en de beleggingsresultaten.

10. Meevallers en tegenvallers in ramingen voorgaande jaren

Dit is het bedrag dat we over voorgaande jaren hebben overgehouden. Ieder jaar schatten overheid en zorgverzekeraars hoe hoog de zorgkosten volgend jaar zijn. Die schatting is gebaseerd op:

  • verwachtingen van hoeveel zorg verzekerden nodig zullen hebben

  • verwachtingen van wat de prijs van de zorg zal zijn

Op basis van deze schattingen bepaalt de overheid wat de rekenpremie is en op basis van deze rekenpremie stellen de zorgverzekeraars hun premies vast. Pas later blijkt wat de kosten echt zijn. Soms na een jaar, soms zelfs pas na twee of drie jaar. In de afgelopen jaren zijn de zorgkosten meegevallen ten opzichte van de eerdere schattingen. Daarom wordt nu geld overgehouden.

11. Vrijval premietekortvoorziening vorig jaar

Dit is het bedrag dat we in 2015 gereserveerd hebben om de verliezen op de premie over 2016 op te kunnen vangen.

12. Subtotaal resultaat uit eerdere jaren

Dit is de optelsom van de mee- en tegenvallers uit eerdere jaren en de vrijval van de voorziening die in 2015 is getroffen om de verlieslatende premie van 2016 te financieren.

13. Resultaat

Dit is het uiteindelijke totaal resultaat van de basisverzekering in verslagjaar 2016. Het is de optelsom van het verzekeringsresultaat van 2016, de opbrengsten uit de beleggingen in 2016 en de meevallers uit voorgaande jaren.

14, 15 en 16. Bestemmingen resultaat

Waar gaat het resultaat naar toe? Over 2016 is het gehele resultaat ingezet om de premie in 2017 te verlagen. Andere bestemmingen voor ons resultaat hebben we niet. CZ groep heeft geen winstoogmerk.

Solvabiliteit op de basisverzekering in 2016

Iedere zorgverzekeraar is verplicht reserves aan te houden. Onze reserves geven de garantie dat we altijd aan onze (financiële) verplichtingen kunnen voldoen. De overheid bepaalt de hoogte van de minimaal verplichte reserves.

De wetgeving voor de minimaal verplichte reserves (verplichte solvabiliteit) is in 2016 aangescherpt en uitgebreid (Solvency II). Sinds de invoering hiervan zijn onze verplichte reserves daardoor aanzienlijk hoger.

In het overzicht ziet u hoe we er volgens Solvency II voorstaan. We hebben meer reserves dan het vereiste minimum. Daar hebben we goede redenen voor. Want bovenop de minimaal verplichte reserves moeten we van De Nederlandsche Bank in kaart brengen voor welke risico’s (mogelijke, onverwachte gebeurtenissen) extra reserve nodig is. Ook hier moeten we aantoonbaar financieel op voorbereid zijn.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we moeten treffen, zijn we er wel scherp op dat onze solvabiliteit niet te hoog is. Geld dat we niet voorzichtigheidshalve in kas hoeven te houden, zetten we in voor het zo laag mogelijk houden van de premie.

Wat is het verschil tussen de jaarcijfers basisverzekering en de jaarrekening?

Deze cijfers zijn anders dan de cijfers in de jaarrekening van CZ groep. In de jaarrekening zijn ook onze aanvullende verzekeringen verwerkt. Ook ziet u in de jaarrekening het bedrag dat we uit ons resultaat hebben gehaald om uw premie te verlagen.

Hier ziet u de exacte verschillen tussen de jaarcijfers en de jaarrekening:

In dit overzicht hebt u alles kunnen lezen over de jaarcijfers van de basisverzekering van CZ groep. Dit zijn de geconsolideerde cijfers van onze organisatie. Wilt u precies weten wat de cijfers per zorgverzekeraar binnen onze groep zijn? Bekijk de Jaarcijfers basisverzekering 2016.