Resultaten 2018

Een impressie van onze inspanningen en resultaten over 2018 presenteren we in één overzicht waarbij we de samenhang tussen onze impact (waardecreatie), strategische doelen, resultaten, ambities en risico’s laten zien. De context van de hier gepresenteerde resultaten, doelstellingen en ambities zijn door het gehele verslag terug te vinden.

Waardecreatie

Strategie

Indicator

Verslag 2018

Impact

Strategische doelen

 

Resultaten 2017

Resultaten 2018

Ambitie 2019

Risico's

Betrouwbare zorgverzekeraar

Service & gemak in contacten met CZ

NPS label CZ

+16

+15

> +20

* Operationeel Risico

* Actuele risico's:
- Toename cybercriminaliteit

Klanttevredenheid service

8,0

8,1

> 8,1

Klanttevredenheid declaratieverwerking

8,7

8,9

> 8,9

Klanttevredenheid klachtafhandeling Klant Contact Centrum

7,3

7,4

7,7

First time fix' bij telefonische vragen van verzekerden

97,3%

97,6%

> 97 %

Doorlooptijd Declaratieverwerking Verzekerdennota's

Kanaal digitaal:
98% binnen 3 werkdagen

Overig:
98% binnen 10 werkdagen

Kanaal digitaal:
98% binnen 3 werkdagen

Overig:
98% binnen 10 werkdagen

Kanaal digitaal:
98% binnen 3 werkdagen

Overig:
98% binnen 10 werkdagen

Aandeel verzekerden op 'Kanaal Digitaal'

28%

33%

45%

Aandeel digitale declaraties

73%

78%

90%

Stabiele, lage premie

Zo stabiel mogelijke ontwikkeling van de premie

Realiseren premiebeleid

* Wet- en regelgevingsrisico

* Actuele risico's:
- Verhoging van de kapitaaleis
- Verschil kostendekkende en reële premie

Klant helpen de beste zorg in brede zin te krijgen

Aandeel gecontracteerde zorgverleners (t.o.v. aangeboden contracten)

95,3%

94,5%

> 95%

* Verzekerings- technisch risico

* Operationeel risico

*Actuele risico's:
- Toename ongecontracteerde zorg
- Krapte op arbeidsmarkt in zorgsector
- Toekomst van collectiviteiten
- Zorginstellingen in financiële problemen

Signalen over (on) toegankelijkheid van zorg

Geen signalen/klachten

Raadplegen CZ Hulpwijzer *

42.164
(unieke gebruikers)

14.014
(unieke adviezen)

15.850
(unieke adviezen)

Juiste zorg op het juiste moment

Consultatie cz.nl/zorgvinden *

628.424
(unieke pagina weergaves)

318.805
(unieke pagina's behaald)

335.000
(unieke pagina's behaald)

Zakelijke markt: CZ groep verbetert met werkgevers de gezondheid van werknemers

57%

47%

43%

Best mogelijke zorg realiseren

Marktaandeel CZ groep


(21%)


(21%)

Handhaven marktaandeel

* Operationeel Risico

* Strategisch risico

*Wet- en regelgevingsrisico

* Actuele risico's:
- Toename ongecontracteerde zorg
- Krapte op arbeidsmarkt in zorgsector
- Toename (nieuwe) dure geneesmiddelen
- Toekomst van collectiviteiten
- Zorginstellingen in financiële problemen
- Wetsaanpassing van tarief- en prestatieregulering

Zorgkosten t.o.v. zorgkostenbegroting basisverzekering

< begroting zorgkosten 2017

< begroting zorgkosten 2018

Maximaal begroting zorgkosten 2019

Toekomst-bestendige zorg

Aandeel zorgkosten uit gecontracteerde zorg

95,7%

94,8%

95-99%

Selectief inkopen (aandachtsgebieden geïmplementeerd in inkoop)

11 zorgaandachtsgebieden

11 zorgaandachtsgebieden

Voortzetten zorgaandachtsgebieden inkoop 2019 en verdere actualisatie

Inkoop op waarde (aantal aandachtsgebieden waar criteria voor zijn ontwikkeld)

4 nieuwe aandoeningen (inkoop 2018)

Voortzetten resultaten inkoop 2018 en uitbreiden met één aandoening (inkoop 2019)

Voortzetten aandoeningen inkoop 2019 en uitbreiden met twee nieuwe aandoeningen (inkoop 2020)

Draagvlak creëren voor regisseursrol

Betrekken van patiëntenorganisaties bij zorginkoop CZ groep

44

55

Aansluitend op zorginkoopbeleid

* Strategisch risico

*Wet- en regelgevingsrisico

* Actuele risico's:
- Toename ongecontracteerde zorg

Betekenisvolle werkgever

Consumenten zien CZ groep als betrouwbare verzekeraar

40%

41%

37%

Gezonde financiële positie

Medewerkers
betrokkenheid (eNPS-score)

met ingang van 2018 ingevoerd

+10

Vindt één keer per twee jaar plaats

* Verzekerings- technisch risico

* Marktrisico

* Tegenpartij-
kredietrisico

* Operationeel risico

* Wet- en regelgevingsrisico

Solvabiliteit


(149%)

157%

Binnen bandbreedte streefsolvabiliteit

Organisatiekosten

Lager dan begroting 2019

Belegd vermogen dat voldoet aan de CZ Code Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

99,8%

99,5%

99-100%

Naleving integriteitsbeleid

Voldoen

* Bij deze indicator hebben we de gemeten waarde bijgesteld t.o.v. het verslag 2017 om betere aansluiting te houden met onze doelstellingen (de impact die we nastreven voor onze verzekerden).

Over 2018

We kijken terug op een overwegend positief jaar. We hebben veel van onze doelstellingen behaald en sommige ook overtroffen. Zoals bijvoorbeeld de klanttevredenheid over onze service en declaratieverwerking, het aandeel klanten dat de voordelen van ons online klantenportaal (de Mijn-omgeving) benut en het vertrouwen dat consumenten in ons als organisatie hebben. Dat zijn mooie resultaten waar we trots op zijn. Toch zijn er ook aandachtspunten. Zo zien we dat we meer moeten inzetten om het aandeel digitale declaraties dat wij binnen krijgen te verhogen. En het blijkt lastig om de tevredenheid over onze klachtafhandeling op het hoge niveau te krijgen dat wij voor ogen hebben. Weliswaar hebben van 2017 naar 2018 daar een mooie stijging op laten zien (van 7,3 naar 7,4) maar onze ambitie lag net iets hoger. Dit en meer evalueren we. Een belangrijk punt van aandacht voor ons blijft de ontwikkeling op zorgcontractering. Wij streven naar vernieuwende contractering (lees hier meer over) en blijven benadrukken dat het van belang is dat overheid en politiek contractering voor zorgverleners belangrijker maken.