Woord van de Raad van Bestuur

We kijken terug op een bewogen maar overwegend positief 2018. Een jaar waarin wij door onze klanten hoog gewaardeerd werden: op service scoorde CZ groep een 8,1 en op declaratieverwerking zelfs een 8,9. Samen met een hoge medewerkerbetrokkenheid zorgt dat voor veel vertrouwen in onze organisatie. We boekten successen met innovaties in de zorg, zoals in eHealth en Leefstijlcoaching, maar tegelijkertijd werden we geconfronteerd met de soms weerbarstige praktijk. Verandering kost tijd terwijl snelle verbeteringen hard nodig zijn. Gelukkig zijn er volop voorbeelden van succesvolle initiatieven. Het is nu zaak deze op te schalen en de positieve impact ervan te vergroten. Op deze weg gaan wij verder.

We hebben in het afgelopen jaar zelf veel initiatieven genomen en initiatieven met steun van CZ groep zien opbloeien. We noemen een paar voorbeelden. In de regio Zuid-Limburg is door een nieuwe samenwerkingsvorm binnen de Regionale Pluspraktijken een bijzondere drieslag gemaakt; betere gezondheid, betere zorgkwaliteit én lagere zorgkosten. We hebben veelbelovende resultaten geboekt binnen ons programma voor gepersonaliseerde zorg ‘My Best Treatment’. Daarin combineren we gepersonaliseerde geneeskunde met maximale participatie van de patiënt op de beslismomenten. Met goede toepassing van technologische mogelijkheden wordt de beste behandeling voor iedere individuele patiënt gekozen en het mooie is dat dit ook een verlaging van de zorgkosten oplevert. Verder ondersteunden wij het Amsterdam Medisch Centrum met de magistrale bereiding van een medicijn waarvan de prijs ineens enorm opgehoogd werd door de producent. Een initiatief dat per patiënt fors kosten bespaart terwijl de kwaliteit van de behandeling gelijk blijft. Als laatste voorbeeld noemen we onze samenwerking voor de hulp aan gezinnen die kampen met veel verschillende problemen (‘multiproblematiek’). Veel van die mensen belanden in een zorgtraject  terwijl het onderliggende probleem niet opgelost wordt. Samen met gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties werken we aan ‘ontschotting’ zodat de juiste hulp geboden kan worden. En dat is niet altijd zorg.

Binnen onze eigen organisatie hebben we hard gewerkt aan de strategie ‘CZ 2025’; een aangescherpte koers voor onze organisatie die draait om digitalisering en impact maken. Ook introduceerden we Just, een nieuwe label als opvolger van CZdirect. De aanvullende verzekering van Just biedt verzekerden alleen bij onverwachte en plotselinge gebeurtenissen dekking, waarmee we verzekeren terugbrengen tot de essentie. We steken ons nek met dit vernieuwende concept uit en de ontvangst van Just in dit eerste jaar valt wat tegen. Maar, op basis van gedegen onderzoeken naar wat de verzekerden van de toekomst écht willen, hebben we vertrouwen in de waarde van Just op de lange termijn.

Toekomstbestendige zorg

De ontwikkelingen van de afgelopen decennia in onze samenleving brengen het punt dat het écht anders moet in zorg steeds dichterbij. De zorgvraag blijft stijgen en de kosten nemen ieder jaar toe. De overheid blijft daarbij een zorgkostenstijging begroten die hoger ligt dan de inflatie. Dat is wat ons betreft een verkeerd signaal. Zorgverleners worden hierdoor minder geprikkeld om de kosten in de hand te houden. Tegelijkertijd verwacht de overheid van CZ groep dat we kostenbesparende afspraken maken met zorgverleners. Er is echter inspanning van politiek en beleidsmakers nodig om het tij te keren. Zorgcontractering moet belangrijker en aantrekkelijker worden gemaakt. Wij werken ondertussen aan vernieuwing in samenwerking met zorgaanbieders en in contractering om de doelstellingen voor de lange termijn te bereiken.

Feiten of emotie?

De problematiek achter het zorgstelsel is niet nieuw. Er is sprake van marktwerking, maar de ruimte is beperkt. Bovendien wordt veel van onze bewegingsvrijheid politiek bepaald en daar komt vaak emotie bij kijken. In dat kader willen we stilstaan bij het faillissement van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen in 2018. Deze gebeurtenis leidde tot verdriet en onbegrip bij de direct betrokkenen en er was veel aandacht voor deze emoties in het publieke en politieke debat. De feitelijke redenen van het faillissement bleven hierdoor onderbelicht. Dat is jammer want als duidelijk is dat er goede redenen zijn voor het nemen van afscheid van een bestaande situatie, ontstaat er ruimte voor nieuwe mogelijkheden. Een goed voorbeeld hiervan is het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Dit ziekenhuis ging in 2013 failliet maar door zorgvuldige begeleiding was het meteen in staat een doorstart te maken in een gemoderniseerde vorm en bleef de overlast voor patiënten beperkt. Vandaag de dag wordt het Spijkenisse MC (de opvolger) gezien als een toonaangevend voorbeeld van een toekomstbestendig medisch centrum. Los van de emotie die bij een faillissement onvermijdelijk is en vooropgesteld dat een zorgvuldige afwikkeling cruciaal is, mag er aandacht zijn voor het feit dat je van sommige onwenselijke situaties afscheid moet nemen om er iets beters voor in de plaats te krijgen.

Innovatie

In datzelfde licht zien wij innovatie. Innovatie moet ook in de plaats komen van oude werkwijzen en niet erbij. Er is al zo weinig tijd in de zorgsector en dat bemoeilijkt de acceptatie van nieuwe technologieën en werkwijzen. Om zorg in Nederland toekomstbestendig te maken, is vernieuwing – innovatie – hard nodig, want méér van hetzelfde gaat niet werken. Met onze nieuwe strategie ‘CZ 2025’ zetten we hierop in en sturen we tegelijkertijd op beheersing van de zorgkosten. Bijvoorbeeld met technologische innovaties en eHealth. In onze eigen organisatie werken we aan verregaande digitalisering van werkprocessen, 24/7 online service aan onze klanten en de inzet van data science en artificial intelligence voor zowel onszelf als zorgverleners. Voor onze medewerkers betekent dit dat we verdergaand divisie-overstijgend gaan samenwerken.

Financieel resultaat

Commercieel gezien hebben we 2018 minder positief afgesloten dan voorgaande jaren. Naar 2019 toe zijn zo'n 118.000 verzekerden van onze groep naar een andere zorgverzekeraar overgestapt. Niettemin hebben we ons marktaandeel van 21% behouden en bovendien sluiten we 2018 financieel sterk af met een financieel resultaat van 140 miljoen euro. Dit resultaat wordt onder meer gevormd door meevallende zorgkosten, welke mede bereikt zijn door onze inspanningen in het zorgveld op het gebied van inkoop en innovatie. Onze solvabiliteit neemt toe tot 157%. Dit biedt ons een goede uitgangspositie naar 2020.

Zorg die verder gaat

In 2018 kozen wij ‘Zorg die verder gaat’ als nieuwe pay-off voor CZ groep (vanaf het voorjaar 2019). Deze pay-off is ons op het lijf geschreven. We willen immers zorg die verder gaat: om de Nederlandse zorgsector te verbeteren, om onze verzekerden beter te helpen, om verder te kijken dan medische omstandigheden wanneer het gaat om zorg, en om onszelf doorlopend eraan te herinneren om het beste uit onszelf te halen. Het typeert onze mentaliteit. Alles wat we doen komt voort uit een drang naar echte impact. Impact wordt dan ook de maatstaf in ons beleid in de komende jaren. We kiezen voor projecten, programma’s en diensten die in het klein hun waarde hebben bewezen en in het groot toepasbaar zijn. Zodat ze échte impact op zorg en verzekering kunnen hebben. Dit vraagt van ons volharding en daadkracht. We zijn niet tevreden met zeven of acht goed draaiende pilots in de regio. We sturen op opschaling en willen daarmee echt het grote verschil maken.

Vertrek Wim van der Meeren

Over verder gaan gesproken: medio 2019 zal bestuursvoorzitter Wim van der Meeren (dan 64 jaar) aftreden. De zoektocht naar zijn opvolger heeft de Raad van Commissarissen in een vroeg stadium in kunnen zetten met het ontwikkelen van een profiel. Inmiddels is de Raad van Commissarissen ver gevorderd met het vinden van een opvolger.

Tot slot

Al met al kijken wij terug op een jaar van ontwikkeling. Op allerlei gebieden in de samenleving zien we veranderingen, waarbij technologie de grootste impuls geeft aan nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd vindt CZ groep het belangrijk om voldoende aandacht te houden voor de persoonlijke aandacht in de menselijke omgang. Daarom gaan we door op de ingeslagen weg: minder zorgkostenstijging, betere zorgkwaliteit en gezondere mensen. Dat hierbij gepersonaliseerde zorg de toekomst heeft, staat voor ons als een paal boven water. En daarin gaan we ver. Heel ver. Want ook dát is zorg die verder gaat.

Tilburg, maart 2019

Wim van der Meeren en Arno van Son

Raad van Bestuur CZ groep