De jaarcijfers van de basisverzekering 2014

Op verzoek van het Ministerie van VWS maken we de jaarcijfers van onze basisverzekering apart bekend. Waarom is dat? En waar staan die cijfers voor?

Het jaar van de transparantie

De minister van VWS heeft 2015 tot jaar van de transparantie uitgeroepen. Overheid, zorgverleners en zorgverzekeraars zetten zich in om een zo helder mogelijk beeld te geven van de kwaliteit en kosten van zorg.

Alle zorgverzekeraars maken op dezelfde manier over 2014 de jaarcijfers van hun basisverzekering bekend. U kunt de jaarcijfers van CZ groep eenvoudig vergelijken met die van andere zorgverzekeraars. Maar het zijn wel andere cijfers dan in onze jaarrekening. Want in de jaarrekening zijn bijvoorbeeld ook onze aanvullende verzekeringen meegenomen. Onderaan het overzicht laten we u precies zien waar de verschillen in zitten.

Het resultaat op de basisverzekering in 2014

Hieronder vindt u de jaarcijfers van de basisverzekering plus een korte uitleg.

1. Meevallers en tegenvallers in ramingen voorgaande jaren

Dit is het bedrag dat we over voorgaande jaren hebben overgehouden. Hieronder de uitleg hoe het komt dat we dit geld in 2014 overhielden.

Schattingen als basis

Ieder jaar schatten overheid en zorgverzekeraars hoe hoog de zorgkosten volgend jaar zijn. Die schatting is gebaseerd op:

  • verwachtingen van hoeveel zorg verzekerden nodig zullen hebben

  • verwachtingen van wat de prijs van de zorg zal zijn

Zorgverzekeraars krijgen geld binnen via de premies van hun klanten. Daarnaast krijgen ze van de overheid een bijdrage uit het zorgverzekeringsfonds. Via het zorgverzekeringsfonds krijgen zorgverzekeraars compensatie voor klanten met hoge zorgkosten. Zo kan iedereen een basisverzekering afsluiten. Ook mensen die al ziek zijn of een handicap hebben. De hoogtes van de premie en de bijdrage uit het zorgverzekeringsfonds worden jaarlijks vastgesteld op basis van de schattingen van de zorgkosten. Pas later blijkt wat de kosten echt waren. Soms na een jaar, soms zelfs pas na twee of drie jaar.

Meevallers in de afgelopen jaren

In de afgelopen jaren hadden de overheid en de meeste zorgverzekeraars hogere kosten verwacht. De zorgverzekeraars houden daarom over voorgaande jaren geld over. Waar komen die meevallers vandaan?

De afgelopen jaren hebben zorgverleners, overheid en zorgverzekeraars hard hun best gedaan om de kosten in de zorg te verlagen. Dat is gelukt. Er wordt minder verspild en scherper zorg ingekocht.

Een andere meevaller is het resultaat van achteraf controles over voorgaande jaren. Zo hebben ziekenhuizen hun nota’s uit 2012 en 2013 gecontroleerd en 58 miljoen euro teruggegeven aan de verzekeraars.

2.a. Premies eigen rekening

Dit is het bedrag dat we in 2014 aan premies hebben ontvangen. Daarvan afgetrokken zijn de premies die we niet konden innen en de korting die we hebben gegeven in collectieve verzekeringen.

2.b. Bijdrage zorgverzekeringsfonds

Dit is het totaal van bijdragen dat we hebben gekregen van het zorgverzekeringsfonds. Dit zijn bijdragen van de overheid voor onder anderen zieken en gehandicapten en voor kinderen onder de 18 jaar.

2. Subtotaal premies eigen rekening

Dit zijn alle premies van dit jaar plus de bijdrage uit het vereveningsfonds (2a plus 2b).

3. Zorgkosten eigen rekening

Dit is het totaal van de door CZ groep betaalde zorgkosten in 2014 plus de nog verwachte zorgkosten. De verwachte zorgkosten zijn zorgkosten waarvan de nota’s nog niet binnen zijn. Het bedrag dat hier staat, is exclusief de eigen bijdragen en eigen risico’s die klanten zelf betalen.

4. Notabehandelingskosten

Dit zijn alle kosten die gemaakt zijn voor de afwikkeling of uitkering van zorgkosten (zoals onze declaratieservice).

5. Reclamekosten

Dit zijn de kosten voor bijvoorbeeld televisiespotjes, print- en drukwerk of billboards.

6. Acquisitiekosten minus reclamekosten

Dit zijn onder meer de provisies voor onze intermediairs. We werken samen met een groot aantal tussenpersonen. Ze verkopen onze verzekeringen en zijn aanspreekpunt voor onze klanten. We betalen hen met provisies.

7. Overige bedrijfskosten

Dit zijn de overige kosten die wij als organisatie maken. Bijvoorbeeld voor personeel, computers en kantoren. We proberen deze kosten altijd zo laag mogelijk te houden.

8. Subtotaal verzekeringsresultaat

Dit is het totaal van alle bedragen die we hebben ontvangen min de alle kosten (zorg- en organisatiekosten) die we in 2014 hebben betaald. Het is het verzekeringsresultaat van de basisverzekering.

9. Opbrengsten uit beleggingen

Het geld dat CZ groep op de bank heeft staan (onze reserves) beleggen we op een verantwoorde en duurzame manier. Hier staat het rendement van de beleggingen van de basisverzekering in 2014.

10. Resultaat

Dit is het uiteindelijke resultaat van de basisverzekering. Het is de optelsom van de meevallers uit voorgaande jaren, het verzekeringsresultaat van 2014 en de opbrengsten uit beleggingen in 2014.

Bestemmingen resultaat (11, 12 en 13)

Waar gaat het resultaat naar toe? Het overgrote deel gebruiken we om uw premie in 2015 te verlagen. Een kleiner deel gaat naar onze reserves. Zodat deze reserves op peil blijven en er ook volgend jaar voldoende geld is om de premie – die eigenlijk weer verder moet stijgen – zo laag en stabiel mogelijk te houden.

Meer bestemmingen voor ons resultaat hebben we niet. Wij willen geen winst maken. Al het geld blijft dus beschikbaar om voor u goede, betaalbare en toegankelijke zorg te organiseren.

Solvabiliteit op de basisverzekering in 2014

Iedere zorgverzekeraar is verplicht reserves aan te houden. Onze reserves geven de garantie dat we altijd aan onze (financiële) verplichtingen kunnen voldoen. De overheid bepaalt de hoogte van de minimaal verplichte reserves.

De wetgeving voor de minimaal verplichte reserves (verplichte solvabiliteit) wordt momenteel aangescherpt en uitgebreid. Volgend jaar worden onze verplichte reserves daardoor aanzienlijk hoger. We moeten nu al rekening houden met zowel de huidige als de toekomstige regels (Solvency II).

In het overzicht ziet u hoe we er volgens de huidige en toekomstige wetgeving voorstaan. In beide gevallen hebben we meer reserves dan het wettelijk vereiste minimum. Daar hebben we goede redenen voor.

Voorbereid op onverwachte gebeurtenissen

Bovenop de minimaal verplichte reserves moet de zorgverzekeraar zelf in kaart brengen voor welke risico’s (mogelijke, onverwachte gebeurtenissen) extra reserve nodig is. Wij hebben een aantal onverwachte gebeurtenissen in kaart gebracht waarvoor wij extra reserves achter de hand moeten hebben. Bijvoorbeeld het scenario dat de zorgkosten enorm stijgen of wanneer er ineens veel meer verzekerden bijkomen. Ook het uitbreken van een epidemie of natuurramp behoort tot de risico’s waar we rekening mee houden. Inclusief al deze extra risico’s, komt onze vereiste solvabiliteit op zo’n 1,55 miljard euro (ratio 136%).

We zijn er scherp op dat onze solvabiliteit niet te hoog is. Geld dat we niet voorzichtigheidshalve in kas hoeven te houden, zetten we in voor het zo laag mogelijk houden van de premie.

Wat is het verschil tussen de jaarcijfers basisverzekering en de jaarrekening?

Deze cijfers zijn anders dan de cijfers in de jaarrekening van CZ groep. In de jaarrekening zijn ook onze aanvullende verzekeringen verwerkt. Ook ziet u in de jaarrekening het bedrag dat we uit ons resultaat hebben gehaald om uw premie te verlagen.

Hier ziet u de exacte verschillen tussen de jaarcijfers en de jaarrekening:

In dit overzicht hebt u alles kunnen lezen over de jaarcijfers van de basisverzekering van CZ groep. Dit zijn de geconsolideerde cijfers van onze organisatie. Wilt u precies weten wat de cijfers per zorgverzekeraar binnen onze groep zijn? Bekijk de Jaarcijfers basisverzekering 2014.